Historisk arkiv

Kulturlandskap: Rygnestad og Flateland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Rygnestad og Flateland i Valle i Aust-Agder.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Rygnestad og Flateland i Valle i Aust-Agder.

Fakta om det utvalgte kulturlandskapet Rygnestad og Flateland
Sted: Valle kommune, Aust-Agder
Jordbruksregion: Sør-Norges dal- og fjellbygder
Områdetype: To dalgrender i Øvre Setesdal. Gårdslandskap
med innmark og skog
Areal: 2 000 dekar

Kulturlandskap: Rygnestad i Valle i Aust-Agder. Foto: Oskar Puschmann.
Kulturlandskap: Rygnestad i Valle i Aust-Agder. Foto: Oskar Puschmann.

Rygnestad og Flateland er et klart geografisk avgrenset landskapsrom med store biologiske og kulturhistoriske verdier. Området ligger 450 – 480 moh og er representativt for bruksstrukturen i Setesdal.

Grendene ligger sørvendt og har godt klima. Jordsmonnet er også godt og gir relativt rik vegetasjon. Eiendommene er av ulik størrelse og karakter, fra den enkle husmannsplassen Slengen til storgården Rygnestad. Bygningene og gårdene i grendene har tradisjonell utforming og plassering. Foruten det fredete Rygnestadtunet, består bebyggelsen av gode eksempler på tradisjonell byggeskikk med fjøs, løe, sommerfjøs, kvernhus, loft, smie og badstu. Her finner vi også andre kulturminner som steingjerder, bakkemurer, rydningsrøyser og «rymeveg», fegate mellom gården og utmarka.

Det er registrert jernvinneanlegg oppe på fjellet. På Flatland finner vi kullgroper og et stort felt på nærmere 50 gravhauger fra jernalder og tuft er trolig fra middelalder eller eldre. Dette vitner om en lang tradisjon for bosetting i området, trolig med jernfremstilling både i jernalder og middelalder.

Området utmerker seg også med godt bevarte naturbeiter, slåttenger, hagemark og gammel lauvskog. Den fulldyrka marka er i bruk, men mye av beiteområdene er i ferd med å gro igjen.

Det er i dag bare fire av de vel femten eiendommene som er i aktiv drift. I tillegg til eget areal, leier brukerne her det meste av den fulldyrka marka og mye av den overflatedyrka enga. Alle fire bruka har beitedyr. Tidligere var det mjølkekyr på flere av bruka, men nå er det bare sau og hest. Bygninger og innmark på Rygnestadtunet forvaltes av Setesdalsmuseet.

Brosjyre om utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket viser hvordan jordbruksdrift i generasjoner har formet verdifulle landskap med kulturminner og naturmangfold. Hele landet er representert med 20 utpekte jordbrukslandskap som finner vi langs kysten, ved fjorden, på fjellet og i innlandet. En frivillig og langsiktig forvaltning og skjøtsel av områdene skal sikres basert på samarbeid med berørte kommuner og grunneiere. Områdene skal tas godt vare på, vises fram, og alle kan være stolte av dem. Ta turen ut i jordbruksnaturen!

Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning har i forbindelse med åpningen av Regjeringens spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket gitt ut en brosjyre som presenterer de 20 utvalgte kulturlandskapene.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene.