Historisk arkiv

Kulturlandskap: Seterdalene i Budalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Seterdalene i Budalen i Sør-Trøndelag.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Seterdalene i Budalen i Sør-Trøndelag.

Fakta om det utvalgte kulturlandskapet Seterdalene i Budalen
Sted
: Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag
Jordbruksregion: Fjellområdene i Sør-Norge
Områdetype: Seterlandskap i tilknytning til elvene Bua og Ena, med 140 setrer og utslåtter
Areal: 69 000 dekar

Kulturlandskap: Seterdalene i Budal i Gauldal kommune i Sør-Trøndelag. Foto: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Kulturlandskap: Seterdalene i Budal i Gauldal kommune i Sør-Trøndelag. Foto: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Seterdalene i Budal representerer et landskap som er preget av variert og kontinuerlig bruk gjennom lang tid. Her har våre forfedre satt spor etter seg gjennom årtusener. Disse sporene ser vi i dag i form av steinalderboplasser, fangstanlegg, jernvinneanlegg, kullmiler, høyløer, seteranlegg, beiteområder og slåtteområder med stort mangfold av plantearter. Pilegrimsleden går gjennom området. I Budal har det trolig vært drevet setring siden 1600-tallet, og mange av bygningene i området er fra 1700-tallet.

I seterdalene drives det fortsatt aktiv setring, og området er representativt for seterdaler i regionen. Seterdalene i Budal dekker et stort areal, og er lite preget av moderne tekniske inngrep. Det er melkeproduksjon på ca 15 setre om sommeren. For den som kommer til Budal for første gang, gjør det inntrykk å se så mange aktive setre innenfor et såpass begrenset område. Husdyra beiter i utmarka hele sommeren, og bidrar til å holde kulturlandskapet i hevd. Her beiter både kalver, ungdyr, sauer og geiter i seterdalene, foruten melkekyrene.

For den som er interessert i botanikk, er Budal også et spennende landskap. Det er stort biologisk mangfold i området, og det finnes flere sjeldne plantearter som indikerer at dette er gammel slått- og beitemarker. Tradisjonen med utmarksslått har levd lenge i Budal, og fortsatt er det områder som skjøttes på denne måten. I dalsidene og på elveslettene er det også områder som bærer preg av tidligere slått. I dag beiter det husdyr der.

Seterdalene i Budal er mye brukt i forbindelse med forskning og undervisning, og det er foretatt mange slags kartlegginger. Storbekkøya museumsseter er et godt utgangspunkt for den som vil lære mer om seterkulturen og historien i seterdalene i Budal.

Brosjyre om utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket viser hvordan jordbruksdrift i generasjoner har formet verdifulle landskap med kulturminner og naturmangfold. Hele landet er representert med 20 utpekte jordbrukslandskap som finner vi langs kysten, ved fjorden, på fjellet og i innlandet. En frivillig og langsiktig forvaltning og skjøtsel av områdene skal sikres basert på samarbeid med berørte kommuner og grunneiere. Områdene skal tas godt vare på, vises fram, og alle kan være stolte av dem. Ta turen ut i jordbruksnaturen!

Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning har i forbindelse med åpningen av Regjeringens spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket gitt ut en brosjyre som presenterer de 20 utvalgte kulturlandskapene.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene.