Historisk arkiv

Kulturlandskap: Skei og Skeisnesset

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Skei og Skeisnesset i Nord-Trøndelag.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Skei og Skeisnesset i Nord-Trøndelag.

Fakta om det utvalgte kulturlandskapet Skei og Skeisnesset
Sted: Leka kommune, Nord-Trøndelag
Jordbruksregion: Kysten fra Sør-Norge til Nordland
Områdetype: Gårdslandskap på halvøy med tun, innmark og utmark med kystlynghei
Areal: 5 200 dekar

Kulturlandskap: Skei og Skeisnesset i Leka kommune i Nord-Trøndelag. Foto: Erik Steinvik.
Kulturlandskap: Skei og Skeisnesset i Leka kommune i Nord-Trøndelag. Foto: Erik Steinvik.

Skei og Skeisnesset er ei halvøy lengst mot nordøst på øya Leka. Området omfatter totalt 5200 daa, inkludert ca. 3530 daa kystlynghei.  Her er 12 grunneiere og 66 beboere. Leka Bygdemuseum inngår i området. Dagens drift omfatter husdyrhold, noe korn og potet.

Skei utgjør en naturlig enhet med sammenhengende tun, innmark, torvmyr, utmark og sjøbruk. Visuelt utgjør området en sammenhengende lav halvøy. Det er lite forstyrrende inngrep fra seinere tid, bortsett fra en kraft linje i innmarka. Skei er et godt eksempel på kystlyngheijordbruket som var typisk langs kysten fra Vestlandet til Lofoten, og er egnet som referanseområde. Særpreget er særlig knyttet til den unike Herlaugshaugen og sjeldne og truete kulturmarkstyper.

Selve Skeisnesset domineres av kystlynghei. Her fins dessuten flere typer myrer og ulike typer kulturbetingete enger. Området har flere vegetasjonstyper med svært høy verdi, rødlistearter og viktige karplanter. Omkring 24 rødlistede og truete fuglearter er registrert. De vestlige delene av Skeisnesset er vernet som fuglefredningsområde.

På Skeisnesset er det mange freda kulturminner. Her er steinalderboplasser, mange gravrøyser og en middelaldertuft. På Skei ligger Herlaugshaugen fra vikingtid, landets nest største gravhaug. På Skei er det variert bebyggelse fra 1700-1900tallet, til dels meget bevaringsverdig.

Kulturminner og landskapsstruktur viser næringsforhold og ulike sosiale levekår med gårder, plasser og småbruk. Området har symbol- og identitetsverdi knyttet til blant annet
omtale i Snorre. Det åpne landskapet har verdier i form av visuell opplevelse. Området har stor pedagogisk verdi og brukes til forskning og ekskursjoner. Det har stor verdi for rekreasjon og reiseliv. Det er etablert tursti gjennom Skeisnesset, med tilrettelagt informasjon og styrt ferdsel for å skåne lyngheiene.

Brosjyre om utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket viser hvordan jordbruksdrift i generasjoner har formet verdifulle landskap med kulturminner og naturmangfold. Hele landet er representert med 20 utpekte jordbrukslandskap som finner vi langs kysten, ved fjorden, på fjellet og i innlandet. En frivillig og langsiktig forvaltning og skjøtsel av områdene skal sikres basert på samarbeid med berørte kommuner og grunneiere. Områdene skal tas godt vare på, vises fram, og alle kan være stolte av dem. Ta turen ut i jordbruksnaturen!

Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning har i forbindelse med åpningen av Regjeringens spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket gitt ut en brosjyre som presenterer de 20 utvalgte kulturlandskapene.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene.