Historisk arkiv

Kulturlandskap: Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme.

Fakta om det utvalgte kulturlandskapet Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme
Sted: Nøtterøy og Tjøme kommuner, Vestfold
Jordbruksregion: Kysten fra Sør-Norge til Nordland
Områdetype: Skjærgårdslandskap med gårdstun, innmark og høstingslandskap i utmark
Areal: 15 000 dekar

Kulturlandskap: Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme. Foto: Egil Soglo.
Kulturlandskap: Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme. Foto: Egil Soglo.

Området dekker hele skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme og grensene samsvarer i stor grad med Ormø – Færder landskapsvernområde.

Det er fast bosetting på bare tre av øyene i dag, men mange av øyene har lang bosettingshistorie. Rester av bosetting er registrert på 19 av øyene. Kombinasjonsbruk, landbruk, sjøfart, fiske og losvirksomhet har dannet grunnlaget for bosetting, og mange kulturminner har tilknytning til kombinasjonen av landbruk og skipsfart.

Det er tre aktive bruk i skjærgården. Disse driver med husdyrhold, kjøttproduksjon på storfe og sauehold. Bruka ligger på tre forskjellige øyer. Brukenes eiere driver i tillegg til drift på egen øy også beiting og skjøtsel på seks andre øyer. Husdyreiere på fastlandet driver beiting og skjøtsel på elleve øyer, og Naturvernforbundet driver slått på en av øyene. Tre øyer der det tidligere har vært landbruksdrift drives ikke i dag.

Mange av øyene innehar en stor mosaikk av naturtyper med blanding av kultur- og naturbetingede vegetasjonstyper. Sandø har store biologiske verdier. Det er registrert over 80 rødlistearter, og trolig finnes det mange flere. 29 fornminner, særlig mange gravrøyser, finnes på øyene. Dessuten er en lang rekke kulturminner av nyere dato også registrert, særlig bygninger, steingjerder og rydningsrøyser.

Det er mange hytter i området som er svært attraktivt for rekreasjon og friluftsliv. I Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme er det registrert 11.704 småbåter i småbåtregisteret. Dette understreker områdets betydning for rekreasjonsformål, både for dagsbesøk og for overnatting. I tillegg benyttes øyene av ferierende fra store deler av Østlandet. En god forvaltning av området kombinert med å legge til rette for rekreasjon og opplevelse, er derfor viktig.

Brosjyre om utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket viser hvordan jordbruksdrift i generasjoner har formet verdifulle landskap med kulturminner og naturmangfold. Hele landet er representert med 20 utpekte jordbrukslandskap som finner vi langs kysten, ved fjorden, på fjellet og i innlandet. En frivillig og langsiktig forvaltning og skjøtsel av områdene skal sikres basert på samarbeid med berørte kommuner og grunneiere. Områdene skal tas godt vare på, vises fram, og alle kan være stolte av dem. Ta turen ut i jordbruksnaturen!

Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning har i forbindelse med åpningen av Regjeringens spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket gitt ut en brosjyre som presenterer de 20 utvalgte kulturlandskapene.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene.