Historisk arkiv

Kulturlandskap: Steinssletta i Buskerud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Steinssletta i Buskerud.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om  Steinssletta i Buskerud.

Fakta om det utvalgte kulturlandskapet Steinssletta, Buskerud
Sted: Hole og Ringerike kommuner
Jordbruksregion: Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder
Områdetype: Aktivt og fruktbart jordbrukslandskap med gårdstun og innmark mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden/Storelva
Areal: 12 000 dekar

Kulturlandskap: Steinssletta i Buskerud. Foto: Erik Kolsrud.
Kulturlandskap: Steinssletta i Buskerud. Foto: Erik Kolsrud.

Beliggenhet, lang historie, fruktbar jord og et godt klima har sammen med dyktige bønder gjort Steinssletta til et verdifullt kulturlandskap. I utvalget representerer Steinssletta flatbygdene. Aktivt jordbruk har skapt dette verdifulle kulturlandskapet og er en forutsetning for videre ivaretakelse av det. Store deler av området er fulldyrka areal med korn, oljevekster, frø, poteter og grønnsaker. I tillegg er det noe husdyrhold.

Steinssletta ligger mellom Steinsfjorden i øst og Tyrifjorden/Storelva i vest. Godt klima, kalkrik berggrunn og omliggende elver, innsjøer, skog og våtmark gir grunnlag for et variert plante- og dyreliv. De biologisk mest interessante områdene er små tørrbakker, tidligere beiter, veikanter og områdene i og rundt fangdammene. Bøndene på Steinssletta var tidlig ute med å anlegge fangdammer. Disse dammene skal fange opp avrenning fra jordene, og på denne måten holde tilbake næringsstoff er som nitrogen og fosfor. Slike dammer har, sammen med gjødselplaner og endret jordarbeiding, vært et viktig bidrag til å forbedre vannkvaliteten i Steinsfjorden.

Steinssletta har hatt kontinuerlig jordbruksdrift i 4000 år. De fleste gårdene er kjent i skriftlige kilder fra 1300-tallet. Gården Stein har vært et viktig knutepunkt langt tilbake i tid. Her ligger også en kirkeruin fra 1200-tallet. De kulturhistoriske verdiene er dels knyttet til overordna eiendomsstruktur, dels til enkeltelementer i form av forhistoriske kulturminner, tun og bygninger.

Eiendomsstrukturen omfatter inndeling i de ulike gårdsvaldene og under dette forholdet mellom de opprinnelige gårdene og senere fraskilte småbruk og tidligere husmannsplasser. På de største gårdene finnes det en god del verneverdige bygninger som våningshus, sidebygninger og stabbur.

Området har en rekke gravhauger fra jernalderen, blant dem Halvdanshaugen. Sistnevnte gjør et mektig inntrykk der den troner på sletta ut mot Steinsfjorden. Med en diameter på over 50 meter hører den til storhaugene i Skandinavia.

Brosjyre om utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket viser hvordan jordbruksdrift i generasjoner har formet verdifulle landskap med kulturminner og naturmangfold. Hele landet er representert med 20 utpekte jordbrukslandskap som finner vi langs kysten, ved fjorden, på fjellet og i innlandet. En frivillig og langsiktig forvaltning og skjøtsel av områdene skal sikres basert på samarbeid med berørte kommuner og grunneiere. Områdene skal tas godt vare på, vises fram, og alle kan være stolte av dem. Ta turen ut i jordbruksnaturen!

Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning har i forbindelse med åpningen av Regjeringens spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket gitt ut en brosjyre som presenterer de 20 utvalgte kulturlandskapene.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene.