Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Vest-Lista

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Vest-Lista.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Vest-Lista.

Fakta om det utvalgte kulturlandskapet Vest-Lista
Sted: Farsund kommune. Vest-Agder
Jordbruksregion: Kysten fra Sør-Norge til Nordland
Områdetype: Jordbrukslandskap med gårdstun, innmark og kystlynghei
Areal: 5 400 dekar

Kulturlandskap: Vest-Lista i Vest-Agder. Foto: Oskar Puschmann.
Kulturlandskap: Vest-Lista i Vest-Agder. Foto: Oskar Puschmann.

Vest-Lista er eit unikt landskap, rikt på både natur- og kulturopplevingar i eit aktivt landbruksmiljø. Området er eit av Noregs eldste jordbrukslandskap. Her har det vore landbruksdrift i over 6000 år. Jordbruksdrifta har sett mange spor i landskapet frå ulike tidsperiodar.

På Jærberget finn vi helleristningar av 22 skip og over 70 skålgroper frå bronsealderen. Vidare finns gravhaugar, kystrøyser, pikksteinar (fallossteinar) og ei bygdeborg i perioden frå bronsealderen til jernalderen. Alt dette fortel om livsvilkår og tilhøve til liv og død blant folk i førhistorisk tid.

Eit særpreg på Lista er alle langhusa. Desse er karakterisert ved at uthus og innhus er bygde saman til langhus. Denne byggeskikken har røter heilt tilbake til jernalderen. I Noreg er det bare på Lista vi finn langhustradisjonen så godt bevart. Det typiske innhuset er eit sørlandsk midtgangshus. På Vest-Lista er fleire gardar organisert i klyngetun på same måten
som i middelalderen. Elles i landet blei klyngetuna dei fleste plassar oppløyst på 18-1900-talet. I eit klyngetun er innhus og uthus til fleire eigedommar organisert i ei klynge. Rundt klyngetunet ligg innmarka, som er delt inn i teigar for det enkelte bruket.

Utallige steingardar, bakkemurar og rydningsrøyser set sitt preg på landskapet i dag og fortel om rydding av innmark og eigedomsdeling gjennom mange generasjonar. Buvegar og utmarksgjerde er dei eldste kulturminna som fortel om det tradisjonelle jordbruket. Dette var eit produksjonssystem der utmarka blei utnytta til beiting og forsanking og innmarka blei gjødsla opp med tilførsle av næring frå utmarka. Som følgje av denne produksjonsmåten fekk vi både i utmark og innmark vegetasjonstypar som er menneskepåverka.

På Penne finns fortsatt restar av det gamle kulturavhengige biomangfaldet.

Brosjyre om utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket viser hvordan jordbruksdrift i generasjoner har formet verdifulle landskap med kulturminner og naturmangfold. Hele landet er representert med 20 utpekte jordbrukslandskap som finner vi langs kysten, ved fjorden, på fjellet og i innlandet. En frivillig og langsiktig forvaltning og skjøtsel av områdene skal sikres basert på samarbeid med berørte kommuner og grunneiere. Områdene skal tas godt vare på, vises fram, og alle kan være stolte av dem. Ta turen ut i jordbruksnaturen!

Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning har i forbindelse med åpningen av Regjeringens spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket gitt ut en brosjyre som presenterer de 20 utvalgte kulturlandskapene.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene.