Historisk arkiv

Landbruk: Driveplikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Med virkning fra 1. juli i år er reglene om driveplikt endret. Fra dette tidspunktet er driveplikt en varig plikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal.

Landbruk: Med virkning fra 1. juli i år er reglene om driveplikt endret. Fra dette tidspunktet er driveplikt en varig plikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal.

Dette gjelder uavhengig av når eiendommen er overtatt, eller om eieren har hatt driveplikt etter odelsloven eller konsesjonsloven tidligere. Driveplikten kan oppfylles av eieren selv, eller ved bortleie på bestemte vilkår som er fastsatt i loven. Vilkårene innebærer at avtalen må være skriftlig, den må 10 års varighet eller mer, og den må føre til driftsmessig gode løsninger. Dette er noen av endringene i jordloven som følger av lov 19. juni 2009 nr. 98.

- De globale utfordringene knyttet til matsikkerhet, klima og befolkningsøkningen gjør det stadig viktigere å styrke virkemidler som kan bidra til matproduksjon. Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende, men begrenset ressurs, og det er også en viktig del av kulturlandskapet. Driveplikt for alle eiere av jordbruksareal er et signal til eieren og samfunnet om forvaltningsansvaret som er knyttet til matproduserende arealer, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Landbruk: Med virkning fra 1. juli i år er reglene om driveplikt endret.