Historisk arkiv

Landbruk: Eget utviklingsprogram for fjellområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Regjeringens distriktsmelding legges frem i dag. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk understreker at landbruket fortsatt skal være en attraktiv næring for ungdom i kommune-Norge.

Landbruk: Regjeringens distriktsmelding legges frem i dag. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk understreker at landbruket fortsatt skal være en attraktiv næring for ungdom i kommune-Norge. Landbruks- og matdepartementet etablerer et utviklingsprogram for vekst i fjellregionen. Videre får Bioforsk en sentral rolle med å styrke næringsutvikling og forvaltning av naturresursene i disse områdene.

Når Regjeringens stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikk, ”Lokal vekst og framtidstru,” legges frem i dag, understreker landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp), at landbruket har, og skal fortsatt spille, en viktig rolle for sysselsetting og bosetting i distrikts-Norge. 

- Regjeringen har tatt flere tunge grep for å styrke næringsutviklingen i distriktene. Jordbruksoppgjørene de siste årene har gitt landbruksnæringen et betydelig løft. For fortsatt å sikre bosetting i distriktene har vi modernisert eiendomspolitikken, og vi vil i samarbeid med ulike aktører jobbe for et ”taktskifte” i næringsutviklingen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp), som påpeker at distriktsmeldingen som nå sendes Stortinget, ytterligere understreker behovet for å satse i distrikts-kommunene.  

     Landbruk: Innretningen av den generelle landbruks- og matpolitikken, og føringene som legges gjennom de årlige jordbruksoppgjørene, har stor betydning for utviklingen i fjellområdene. Foto: Bård Løken, Samfoto
Landbruk: Innretningen av den generelle landbruks- og matpolitikken, og føringene som legges gjennom de årlige jordbruksoppgjørene, har stor betydning for utviklingen i fjellområdene. Foto: Bård Løken, Samfoto

Attraktiv for ungdom
- Jeg har som klar ambisjon at landbruket skal være en attraktiv næring for ungdom i framtida. Kommunene har en viktig rolle som tilrettelegger for lokal næringsutvikling og entreprenørskap. Landbrukspolitikken skal også bidra aktivt inn i videreføringen av regjeringens distriktspolitiske løft, sier Brekk.

God inntektsutvikling
- En fortsatt god inntektsutvikling og fordeling av inntekt mellom produksjoner, distrikt og bruksstørrelser er viktige virkemidler for å få dette til. Regjeringen skal fortsatt bruke de økonomiske ordningene i jordbruksavtalen aktivt i distrikts- og regionalpolitikken, og i det kommende jordbruksoppgjøret vil distrikts- og strukturprofilen bli ytterligere vurdert, sier Brekk.

Han understreker at det blir viktig å få utløst den lokale vekstkrafta gjennom utvikling av nye næringer og økt verdiskaping med utgangspunkt i ressursene fra landbruket.

- Her har kommunene en viktig rolle som tilrettelegger for lokal næringsutvikling og entreprenørskap, sier landsbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Fjellkommuner
Innretningen av den generelle landbruks- og matpolitikken, og føringene som legges gjennom de årlige jordbruksoppgjørene, har stor betydning for utviklingen i fjellområdene.

I det kommende jordbruksoppgjøret vil distrikts- og strukturprofilen bli ytterligere vurdert. Gjennom den videre konkretiseringen av arbeidet med ”Taktskifte”, et arbeid for etablering av nye næringer i landbruket, vil Landbruks- og matdepartementet også se nærmere på hvordan mulighetene i fjellområdene kan utnyttes bedre i samspill med andre næringer.

Utviklingsprogram
Fra 2009 etablerer Landbruks- og matdepartementet et Utviklingsprogram, ledet av Regionrådet for Fjellregionen, på 2,3 millioner kroner årlig over 5 år. Hovedvekten ligger i å utvikle småfenæringa, men og andre regionale produksjoner med potensial og særtrekk. Programmet skal være en aktiv pådriver for å få i gang aktuelle forsknings- og utviklingstiltak med sikte på økt utnytting av regionale fortrinn i næringa, og bidra til at ny og eksisterende kunnskap kan tas i bruk av næringsutøverne.

Forskning
Forskning og økt kunnskap står sentralt, både for næringsutvikling og for forvaltning av naturressursene i fjellregionene i Norge. Forskningsinstituttet Bioforsk skal være en aktiv aktør i dette, ved å videreutvikle kompetansen ved avdelinga i Valdres i tråd med fjellbygdenes behov. Bioforsk skal her bruke midler til strategisk posisjoneringsarbeid og kompetanseutvikling.

Bolyst
Regjeringen har nettopp foreslått en rekke endringer i eiendomslovene i landbruket med odelsloven, konsesjonsloven og jordloven som de viktigste. Det blir større forutsigbarhet og raskere avgjørelser, og på den måten vil eiendomslovene legge bedre til rette for utvikling og framtid i bygde-Norge.

- Mindre eiendommer kan omsettes fritt. Grensene forslås nå hevet slik at langt flere eiendommer kan omsettes i et åpent marked. Det er mange som ønsker å ta del i bygdenes gode livsmiljø og ønsker seg mindre eiendommer. De ønsker seg livsstils-eiendommer, som er langt mindre enn et gardsbruk, men mer enn ei tomt. Jeg vil gi folk slike valgmuligheter, og foreslår nå lovendringer som vil gjøre det lettere å få kjøpt slike eiendommer, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Landbruk: Regjeringens distriktsmelding legges frem i dag. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk understreker at landbruket fortsatt skal være en attraktiv næring for ungdom i kommune-Norge.