Historisk arkiv

Landbruk: Ny naturskadelov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt på høring forslag til ny lov om erstatning for naturskader. Naturskadeordningen blir modernisert.

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt på høring forslag til ny lov om erstatning for naturskader. Naturskadeordningen blir modernisert.

-Både samfunnsendringer generelt og klimaendringer spesielt gjør at vi må være forberedt på en økning i antallet erstatningssaker etter naturskadeordningen. I utredningen som nå sendes på høring er det foreslått en modernisert naturskadeerstatningslov hvor det legges vekt på betydelig raskere og enklere saksbehandling for å møte disse utfordringene, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Statens landbruksforvaltning (SLF) har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet lagt fram forslag til ny lov om erstatning for naturskader som skal erstatte gjeldende naturskadelov. SLF viser til tungtveiende endringsbehov, blant annet at saksbehandlingen i tvistesaker tar for lang tid, og bare grunneiere, ikke rettighetshavere, har rett til erstatning i dagens ordning. I forslaget fra SLF er regelverket gitt en ny form med sikte på å øke tilgjengelighet og forutberegnelighet, samt betydelig raskere saksbehandling. Det er også lagt vekt på å tydeliggjøre den enkeltes og kommunens ansvar for å forhindre og begrense naturskade.

-Dagens naturskadeordning har tiden bak seg. Jeg er derfor glad for i dag å kunne sende på høring et forslag som i større grad ivaretar publikums forventninger til enhetlig og rask behandling av enkeltsaker og forespørsler, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Landbruks- og matdepartementet har i høringsbrevet gjort nærmere rede for endringsforslagene.

Høringsfrist: 15. januar 2010.

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt på høring forslag til ny lov om erstatning for naturskader.