Historisk arkiv

Landbruk: Større forutberegnelighet ved salg av odelseiendom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Med virkning fra 1. juli i år reduseres løsningsfristen i odelsloven til seks måneder fra tinglysing av overdragelsen. Domstolenes mulighet til å nekte odelsløsning som vil være klart urimelig utvides fra samme tid.

Landbruk: Med virkning fra 1. juli i år reduseres løsningsfristen i odelsloven til seks måneder fra tinglysing av overdragelsen. Domstolenes mulighet til å nekte odelsløsning som vil være klart urimelig utvides fra samme tid.

I tillegg utvides ordningen i gjeldende lov som innebærer at eieren kan gi de odelsberettigede et kjøpstilbud. Hvis de odelsberettigede ikke godtar tilbudet, kan eiendommen selges videre i samsvar med tilbudet uten at de odelsberettigede kan løse den. Dette er noen av endringene i odelsloven som følger av lov 19. juni 2009 nr. 98.

- Endringene vil føre til større forutberegnelighet for partene og raskere avklaringer i forbindelse med salg av odelseiendom. Det er viktig både for den som skal selge og den som kjøper slik eiendom, og det er også viktig for at driften og investeringsviljen i landbrukseiendom ivaretas, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Landbruk: Med virkning fra 1. juli i år reduseres løsningsfristen i odelsloven til seks måneder fra tinglysing av overdragelsen.