Historisk arkiv

Landbruk: Småfeprogram for fjellregionen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Det nyetablerte Småfeprogrammet skal fokusere på utmarksbeite og økologisk produksjon, og revitalisere geitemelkproduksjon i Fjellregionen. Programmet skal også etablere faglige møteplasser for småfenæringen.

Landbruk: Det nyetablerte Småfeprogrammet skal fokusere på utmarksbeite og økologisk produksjon, og revitalisere geitemelkproduksjon i Fjellregionen. Programmet skal også etablere faglige møteplasser for småfenæringen. 

Torsdag 26. mars presenterte statssekretær Ola T. Heggem det nye Småfeprogrammet i Bygda i Tynset. 

Bioforsk Sæter fagsenter på Kvikne ble fra 1. januar 2009 avviklet som fagsenter under Bioforsk. Den årlige statlige grunnbevilgningen til Bioforsk Sæter på 2,3 millioner kroner er nå stilt til disposisjon for et femårige utviklingsprogram for småfenæringa i Fjellregionen.

 Småfeprogrammet som finansieres av de pengene som tidligere gikk til Sæter setter fokus på sentrale problemstillinger for landbruket i regionen, sier statssekretær Ola T. Heggem. 

- Med lokale representanter for landbruk og det offentlige ved rattet, har jeg store forventninger til at programmet skal bidra til en positiv utvikling for småfenæringa, og at det også kan være med på å utvikle andre deler av landbruket i fjellregionen, slik mandatet åpner for, sier Heggem. 

Småfeprogrammets mandat
Småfeprogrammet skal i følge mandatet gitt av Landbruks- og matdepartementet 

  • Være en aktiv pådriver for å få i gang aktuelle forsknings- og utviklingstiltak og i samarbeid med andre sørge for at resultater fra denne type aktivitet, både i egen og andres regi, blir formidlet til næringsutøverne på en slik måte at de kan tas i bruk.
  • Primært eller så langt det er mulig benytte eksisterende forsknings- og utviklingsmiljøer for å få svar på definerte utfordringer. Det skal søkes en rimelig balanse mellom tiltak som kan gi svar på kort og lengre sikt. 
  • Samarbeide nært med eksisterende offentlig og privat veiledningsapparat og prioritere oppgaver som supplerer disse aktørene.
  • Maksimalisere bruken av midler til faglige aktiviteter gjennom administrativt samarbeid og arbeidsdeling med sikte på å belaste utviklingsprogrammet med minst mulig administrative kostnader.     

Utviklingsprogrammet skal prioritere faglige oppgaver innenfor utmarksbeite, økonomi i småfenæringa, økologisk produksjon av småfekjøtt, revitalisering av geitemelk-produksjonen i Fjellregionen og etablere fagmiljøer/møteplasser for næringsutøverne. 

Andre potensielle arbeidsområder for Småfeprogrammet vil kunne være satsing på mandelpotet, grønnsaker, videreforedling av trad. landbruksprodukter, kulturlandskap/utmark – næringsutviking, beiteressurser og andre ressurser i vernede områder. 

Nye eiere på Sæter gård

Statssekretær Ola T. Heggem overrakte 26. mars symbolsk stabbursnøkkelen til de nye eierene av Sæter gård, Mona Malvik og Jon Erling Arntzen er de nye eierne av Sæter gård. Fra v: Mona Malvik, Jon Erling Arntzen, statssekretær Ola T. Heggem og direktør Ingvar Hage, Bioforsk Øst. Foto: Jon Schärer, Bioforsk.
Statssekretær Ola T. Heggem overrakte 26. mars symbolsk stabbursnøkkelen til de nye eierene av Sæter gård, Mona Malvik og Jon Erling Arntzen er de nye eierne av Sæter gård. Fra v: Mona Malvik, Jon Erling Arntzen, statssekretær Ola T. Heggem og direktør Ingvar Hage, Bioforsk Øst. Foto: Jon Schärer, Bioforsk.

Mona Malvik og Jon Erling Arntzen overtok formelt Sæter gård fra 5. mars 2009, og vil videreføre driften med sau, samtidig som de har planer om andre aktiviteter i tillegg.  

Statssekretær Ola T. Heggem er glad for at Sæter gård kan drives videre i privat regi, og fornøyd med at med at bevilgningen som tidligere gikk til Sæter vil forbli i regionen gjennom det nye småfeprogrammet, og at det kommer småfenæringa til gode.

- Vi har nå også på plass en ny, aktiv eier som vil utvikle Sæter. Jeg er veldig glad for det positive vi har klart å få til som erstatning for Bioforsk Sæter, sier statssekretær Ola T. Heggem.

Landbruk: Det nyetablerte Småfeprogrammet skal fokusere på utmarksbeite og økologisk produksjon, og revitalisere geitemelkproduksjon i Fjellregionen.