Historisk arkiv

Mat: 40 millioner til forskning på matområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mat: Forskningsrådet vil bruke 40 millioner kroner til forskning på matområdet. Utlysningen av midlene skal prioritere matproduksjon under endret klima, trygg og sunn mat, økt konkurranseevne for norsk matindustri og bedre dyrevelferd, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Mat: Forskningsrådet vil bruke 40 millioner kroner til forskning på matområdet. Utlysningen av midlene skal prioritere matproduksjon under endret klima, trygg og sunn mat, økt konkurranseevne for norsk matindustri og bedre dyrevelferd, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp). 

Klima, sunn mat, konkurranse
Landbruks- og mat-departementet legger denne våren frem en stortingsmelding om landbruk og klima, hvor utfordringer som endringer i klima og reduksjon i klimautslipp fra landbruket er viktige tema. Dette er utfordringer som gjenspeiles i Forskningsrådets utlysning. Konkrete områder som er spesielt trukket frem er mat- og fôrproduksjon under endrede klimaforhold, forskning på mat og helse, utvikling av ”det sunne måltid”, økt konkurranseevne for norsk matproduksjon ved blant annet bedre råvareutnyttelse, merkevarebygging og økt kunnskap om forbrukernes ønsker.

Trygghet i matkjeden
- I den senere tid har vi sett utbrudd av flere sykdommer som kan skyldes smitte fra dyr til mennesker eller bakterier i matvarer. Det er svært høye krav til trygghet og sikkerhet i norske matvarer. Norske myndigheter har også utviklet omfattende overvåkings- og sporingssystemer av matkjeden for å avsløre mulige bakterier og smittekilder så raskt som mulig. Likevel er et fortsatt behov for enda mer kunnskap om disse viktige områdene. Forskningsrådets utlysning adresserer nettopp dette gjennom å prioritere søknader til overvåkning av nye trusler i matkjeden, plante- og dyrehelse, sykdommer og uønskede stoffer i maten, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Dyrevelferd
Det er tverrpolitisk enighet om at Norge skal ha en ledende posisjon innen dyrevelferd. En ny lov om dyrevelferd, Ot. prp nr 15 (2008-09), ble vedtatt i Stortinget den 27. april.
- Forskningsrådets utlysning er også rettet mot nettopp dette temaet, med prioritering av dyrevelferd. Viktige stikkord er bedre indikatorer for velferd hos dyr og fisk og annen forskning som bidrar til regelverksutvikling tilpasset framtidas produksjon i landbruks-, fiskeri- og oppdrettsnæringer, sier Lars Peder Brekk.

Tre ulike søknadstyper
De til sammen ca 40 millioner kronene som er lyst ut skal fordeles på ulike søknadstyper: Ca 15 millioner er forbeholdt brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP),  prosjekter hvor næringslivet har en ledende rolle. For disse midlene er det ingen tematiske føringer annet enn at søknadene må ligge innenfor Matprogrammets temaområder.

26 millioner koner lyses ut todelt: Del A på 20 millioner kroner er forbeholdt langsiktig, næringsrettet kunnskapsbygging innen temaene klima, sunn mat og konkurransedyktig produksjon. Både forskerprosjekter og kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB) kan søke. KMB betyr prosjekter hvor forskningsinstitusjoner søker sammen med en eller flere næringslivsaktører, mens forskningsprosjekter har ikke krav om finansiering fra næringslivet. Del B på 6 millioner er forbeholdt forskerprosjekter for forvaltningsforskning innen blant annet mattrygghet og dyrevelferd.

Mat: Blant de prioriterte forskningstemaene er matproduksjon under endret klima, trygg og sunn mat, økt konkurranseevne for norsk matindustri og bedre dyrevelferd, sier landbruks- og matminister, Lars Peder Brekk (Sp).