Forsiden

Historisk arkiv

Reindrift: Fredningsforskriften mot reinbeite i Finnmark endres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Landbruks- og matdepartementet har vedtatt å endre forskriften om fredning mot reinbeite i områder i Finnmark. Fredningen oppheves i samtlige av de seks områdene i Indre Finnmark som i dag er fredet mot reinbeite.

Reindrift: Landbruks- og matdepartementet har vedtatt å endre forskriften om fredning mot reinbeite i områder i Finnmark. Fredningen oppheves i samtlige av de seks områdene i Indre Finnmark som i dag er fredet mot reinbeite. Dette gjelder følgende områder:

  • Ved Kautokeino kirkested
  • Rundt Siccajavri fjellstue
  • Rundt Lahpoluoppal fjellstue
  • Ved Suossjavri fjellstue
  • Ved Mollesjohka fjellstue
  • Ved Karasjok kirkested

Videreføring
I Alta videreføres fredningen mot reinbeite. Det gjøres imidlertid en mindre endring av nåværende fredningsgrenser vest for Altaelva. De nye fredningsgrensene vil være i tråd med det som partene ble enige om i en arbeidsgruppe.

For de to områdene i Porsanger, Oldereidneset og Bringneshalvøya, videreføres fredningen med nåværende fredningsgrenser.

Omfattende prosess
- Dette har vært en omfattende prosess, sier statsråd Lars Peder Brekk. For meg har det imidlertid hele tiden vært viktig at vi kom frem til en løsning som både er riktig ut fra bestemmelsene i reindriftsloven, og som også ivaretar de ulike parters interesser på en god måte. Dette mener jeg vi har fått til her. Jeg er glad for at vi nå har funnet frem til en løsning i saken. Jeg vil også oppfordre partene i Porsanger til å følge opp det tiltaket de ble enige om for Bringsneshalvøya, nemlig å utarbeide en flerbruksplan, sier Brekk.

”Forskrift om fredning av visse områder i Finnmark mot reinbeite” ble siste gang revidert i 1985.

Bakgrunn
Vedtaket nå har sin bakgrunn i et forslag fra Reindriftsstyret om å endre nevnte forskrift om fredning mot reinbeiting. På grunn av mye motstand mot forslaget, fant departementet behov for å igangsette utvidede drøftingsprosesser i de mest konfliktfylte områdene før man sluttbehandlet saken. Det ble derfor nedsatt én arbeidsgruppe for Alta og én for Porsanger som begge ble ledet av assisterende fylkesmann i Finnmark. Både representanter fra reindriften, jordbruket, berørte kommune samt Reindriftsforvaltningen, var representert i arbeidsgruppene. For Altas vedkommende ble partene enige om å endre fredningsgrensene for deler av fredningsområdet. I Porsanger ble det ikke enighet om å endre fredningsgrensene. Her ble man imidlertid enige om å utarbeide en flerbruksplan for Bringneshalvøya.

Reindrift: Landbruks- og matdepartementet har vedtatt å endre forskriften om fredning mot reinbeite i områder i Finnmark.