Historisk arkiv

Reindrift: Ny konvensjon mellom Norge og Sverige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: Forhandlingene om en ny konvensjon om grenseoverskridende reindrift mellom Norge og Sverige er nå sluttført. - Jeg er svært glad for at de to forhandlingsdelegasjonene nå har kommet fram til en løsning, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Reindrift: Forhandlingene om en ny konvensjon om grenseoverskridende reindrift mellom Norge og Sverige er nå sluttført.

De to lands forhandlingsdelegasjoner avsluttet sitt arbeid i Stockholm 24. februar, og forhandlingsresultatet er nå overlevert Landbruks- og matdepartementet i Norge og Jordbruksdepartementet i Sverige for videre oppfølging.

- Jeg er svært glad for at de to forhandlingsdelegasjonene nå har kommet fram til en løsning, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Dette har vært en lang og krevende prosess, men hvor felles vilje og anstrengelser har ført til avslutning av forhandlingene med enighet. Dette er viktig for reindriften i begge land, ikke minst fordi vi etter at den forrige konvensjonen opphørte å gjelde i 2005 har hatt ulik lovgivning i de to land vedrørende den grenseoverskridende reindriften. Det vil derfor også være av stor betydning at den videre oppfølgingen går så fort som mulig, sier Brekk.

Fremme samarbeid
Forslaget til konvensjon som nå foreligger, har i alt 34 artikler med hovedbestemmelser om den grenseoverskridende reindriften. Konvensjonens formål er å fremme og utvikle samarbeidet mellom landene slik at reinbeitene blir utnyttet på en måte som gir et langsiktig grunnlag for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i begge land.

For gjennomføring av konvensjonen etableres to nye faste organer, et forvaltningsorgan og et overprøvingsorgan. Som ett av vedleggene til konvensjonen foreligger en områdeprotokoll, som angir hvilke geografiske områder som skal inngå i den grenseoverskridende reindriften.

Ny konvensjon fra 2010
Før en ny konvensjon kan iverksettes, må det skje en videre oppfølging gjennom undertegning, interne prosesser i begge land og ratifikasjon. En ny konvensjon vil mest sannsynlig tre i kraft i 2010.

Lappekodisillen
Reindriftens flyttinger mellom årstidsbeiter har pågått i århundrer og lenge uten hinder av nasjonalstatgrenser. Ved grensedragningen mellom Norge og Sverige i 1751 måtte forholdet til reindriften avklares. Dette resulterte i den såkalte Lappekodisillen, som var et tillegg til grensetraktaten mellom de to land, og som ga grunnlag for at reindriften fortsatt kunne foreta sesongmessige flyttinger. Den grenseoverskridende reindriften har siden vært regulert gjennom ulike konvensjoner, senest konvensjon av 9. februar 1972 om reinbeite mellom Norge og Sverige. 1972-konvensjonen opphørte å gjelde i 2005.

Pressekontakt for landbruks- og matministeren: Ottar Løvik, +47 48 14 04 77

Reindrift: Forhandlingene om en ny konvensjon om grenseoverskridende reindrift mellom Norge og Sverige er nå sluttført.