Historisk arkiv

Jordbruket oppnår i varierende grad målpris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Målprisrapporten for 2009-2010 viser at for melk, egg og kornslagene har markedsregulatorene TINE, Nortura og Felleskjøpet tatt ut målprisen. Samtidig har ikke Nortura klart å ta ut målprisen for lam eller gris. Utviklingen i målprisen viser at økningen de siste fem årene er langt mindre enn forbrukerprisene på mange sektorer.

Det er svært variabelt hvorvidt målprisene avtalt i de årlige jordbruksforhandlingene tas ut i markedet. For grønnsaker er det gjennomgående vanskelig å ta ut målpris i markedet, og bare unntaksvis har man klart å ta ut de senere års pristillegg avtalt i jordbruksavtalen. I avtaleåret 2009-2010 har kun kepaløk og gulrot oppnådd priser over målpris. Heller ikke for frukt har man klart å ta ut målprisene, mens noteringsprisen for potet har ligget over målpris i store deler av avtaleåret.

Om målprissystemet
I de årlige jordbruksoppgjørene avtales det målpriser på ulike varer og varegrupper av jordbruksprodukter. I henhold til gjeldende jordbruksavtale skal målprisene være priser som jordbruket reelt sett skal kunne oppnå ut fra balanserte markedsforhold, det fastsatte importvernet og de markedsreguleringsmulighetene som er til disposisjon. Dessuten er prisfastsettelsen gjennom målprissystemet et hovedvirkemiddel for å regulere markedene for jordbruksvarer.

       Melk, ost og yoghurt
Målprisrapporten for 2009-2010 viser at for melk, egg og kornslagene har markedsregulatorene TINE, Nortura og Felleskjøpet tatt ut målprisen.
Foto: melk.no
 

Jordbruksavtalens målpriser gjelder normalt for ett avtaleår, vanligvis fra 1. juli - 30. juni. Målprisene knyttes til korn, melk, lam- og svinekjøtt, egg, poteter, epler og et utvalg grønnsaker. Økologiske varer som klassifiseres som representantvare, veies inn i prisnoteringen som standardvare og kan gis et fritt pristillegg. Prisnoteringen på representantvaren skal som gjennomsnitt for avtaleperioden ikke overstige målprisen.