Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret: 950 millioner kroner til jordbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruksoppgjøret: Staten har inngått jordbruksavtale med Norges Bondelag med en ramme på 950 millioner kroner. – Avtalen sikrer jordbruket muligheter for en god inntektsutvikling minst på linje med andre grupper, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Jordbruksoppgjøret: Staten har inngått jordbruksavtale med Norges Bondelag med en ramme på 950 millioner kroner. – Avtalen sikrer jordbruket muligheter for en god inntektsutvikling minst på linje med andre grupper, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Avtalen innebærer at bevilgningen over statsbudsjettet økes med 375 millioner kroner i 2011 og målprisene på jordbruksråvarer økes med 420 millioner kroner.

– Avtalen har klare prioriteringer av de grasbaserte produksjonene melk, storfekjøtt og sauehold. Distriktsprofilen er klar. Begge deler følger opp prioriteringene i regjeringserklæringen. Dette er også i tråd med prioriteringene i jordbrukets krav, påpeker Brekk. Han er godt fornøyd med at det er blitt en jordbruksavtale.

– Jeg er glad for at Norges Bondelag valgte å inngå avtale. Jeg er klar over at ledelsen i Bondelaget har stått overfor utfordrende valg. Men jeg er overbevist om at det er viktig og strategisk rett for jordbruket å velge å ivareta interessen for norske bønder gjennom å inngå en avtale, sier landbruks- og matministeren.

Staten varslet i et brev fra finansminister Sigbjørn Johnsen 14. mai en forsterking av tollvernet ved en overgang fra kronetoll til prosent toll for drikkemelk og fløte. Partene har lagt denne endringen til grunn for avtalen.

– Regjeringen har med dette grepet lagt et viktig grunnlag for å sikre en jordbruksavtale i 2010, sier Brekk.

Både økte direkte tilskudd og en sterkere målretting av fraktordningene for slakt er grep for å styrke det grasbaserte husdyrholdet.

– Endringene av fraktordningene bidrar til prisutjevning uavhengig av geografi og produksjonsomfang. Dette er ment som et tydelig signal om at regjeringen mener alvor med sitt mål om å ha en differensiert bruksstruktur over hele landet, sier Brekk.

Det er beregnet at jordbruksoppgjøret vil bidra til å heve matprisene generelt med om lag 0,5 prosent. For konsummelk er prisveksten beregnet til 2,5 prosent, andre meierivarer 0,8 prosent mens det for frukt og grønt ligger inne en forventet prisvekst på i overkant av 3 prosent.

Bedriftsrettede investeringsvirkemidler økes med 31,5 millioner kroner. Bevilgingene til miljøtiltak økes med 157 millioner kroner, inkludert økologisk jordbruk. Velferdsordningene for bøndene styrkes innenfor en bevilgningsøkning på 55 millioner kroner.


Jordbruksoppgjøret: Fra pressekonferansen for jordbruksoppgjøret 2010: Leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke, landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og Statens forhandlingsleder Leif Forsell.