Historisk arkiv

Jordvernstrategi for Sogn og Fjordane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Som eit hjelpemiddel til å nå målet om å halvere omdisponering og nedbygging av dyrka jord, har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane utarbeid ein strategi som skal vere retningsgjevande for Fylkesmannen sitt arbeid med å sikre landbruket sine arealressursar i plansaker.

Som eit hjelpemiddel til å nå målet om å halvere omdisponering og nedbygging av dyrka jord, har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane utarbeid ein strategi som skal vere retningsgjevande for Fylkesmannen sitt arbeid med å sikre landbruket sine arealressursar i plansaker.

Jordvern
Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. De siste årene er det rapportert om en årlig omdisponering opp mot 25 000 dekar dyrket og dyrkbart jordbruksareal. Dette er mye, da kun tre prosent av arealet i Norge er dyrket jord. Det er særlig de høyproduktive områdene nær byer og tettsteder som er utsatt for press.

I arealplanleggingen blir utbyggingsbehov, transportsystem, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurdert samlet. Jordvern vil fremover bli innarbeidet som et overordnet kriterium i arbeidet med kommende planlegging av samferdselsanlegg.

Jordvern i Sogn og Fjordane
Jordvern i Sogn og Fjordane. Foto: Liv Astrid Nordheim Kusslid.