Historisk arkiv

Øker kompensasjon for beitenekt i utmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om kompensasjon til dyreeiere som får restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om kompensasjon til dyreeiere som får restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt. Kompensasjonssatsen for storfe økes fra 8 til 14 kroner pr dyr og dag, mens småfesatsen holdes uendret på 5 kroner.

Mattilsynet kan med hjemmel i dyrevelferdsloven gi dyreeiere pålegg om restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt. Statens landbruksforvaltning skal forvalte den nye forskriften som har som formål å gi dyreeiere som mottar inngripende vedtak om beiterestriksjoner, økonomisk kompensasjon. Kompensasjonen skal bidra til å dekke økte fôrkostnader ved at dyra som følge av restriksjonen må holdes på innmarksbeite eller annet inngjerdet eller rovdyrsikkert beite.

Lov om dyrevelferd
Den nye forskriften er en videreføring av tilsvarende ordning som er praktisert siden 2008. Hovedendringene er at den nye forskriften er hjemlet i Lov om dyrevelferd som trådte i kraft ved årsskiftet, en økning av kompensasjonssatsen for storfe fra 8 til 14 kroner pr dyr og dag, og en presisering av at kompensasjonssatsen er ment å bidra til å dekke økte fôrkostnader men ikke andre kostnader. For øvrig innebærer den nye forskriften bare mindre endringer.

Søknad om kompensasjon sendes Fylkesmannen innen 31. oktober.

Hvem gjør hva?

  • Mattilsynet fatter vedtak med pålegg om beiterestriksjoner.
  • Søknad om kompensasjon sendes til Fylkesmannen som fatter vedtak om kompensasjon. Kopi av vedtak fra Mattilsynet og nødvendig dokumentasjon legges ved søknaden. 
  • Statens landbruksforvaltning er klageinstans.

Forsidefoto: Erlend Haarberg, Samfoto.