Historisk arkiv

Landbruk og klima: Vil endre nydyrkingsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk og klima: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk mener hensynet til klimaet gjør det riktig å forby nydyrking av myr større enn 2 dekar og med et torvlag på minst 30 cm.

Landbruk og klima: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk mener hensynet til klimaet gjør det riktig å forby nydyrking av myr større enn 2 dekar og med et torvlag på minst 30 cm. Det går fram av et høringsnotat om endringer av nydyrkingsforskriften som sendes ut i disse dager.

Et forsalg til endringer i nydyrkingsforskriften er nå sendt ut på høring. Forslaget innebærer blant annet at klimahensyn tas inn som en del av målsettingen i forskriften på linje med biologisk mangfold, kulturminner og næringshensyn.

Følger opp landbrukets klimamelding
- Forslaget til endringer i nydyrkingsforskriften er en direkte oppfølging av vår egen klimamelding. Landbruket tar klimautfordringene på alvor. Nydyrking av myr fører til store klimagassutslipp. Det fører også til at viktige leveområder for planter og dyr blir ødelagt, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

St.meld.nr. 39 (2009-2009) Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen – slår fast at de framtidige utslippene av CO2 og lystgass fra jordbruksjord blir betydelig redusert. Også i KlimaKur2020 presentert av Klima- og forurensningsdirektoratet tidligere i uka, viser til det samme.

Endringsforslaget innebærer at det ikke blir anledning til nydyrking av myr større enn 2 dekar med et torvlag på minst 30 cm blir forbudt. Gjelder tiltaket myr som har mindre tykkelse eller større areal, skal klimautslippet som følger av nydyrkingen være et vurderingsmoment ved avgjørelsen av om nydyrking skal tillates.

Høringsfrist er 30. april 2010. 

Landbruk og klima: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk mener hensynet til klimaet gjør det riktig å forby nydyrking av myr større enn 2 dekar og med et torvlag på minst 30 cm.

Forsidefoto: Tore Wuttudal, Samfoto.