Historisk arkiv

Landbruk: Samvirket er helt sentralt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: - Den norske modellen, der vi legger vekt på sammenhengen mellom matsikkerhet og klima, og behovet for en nasjonal matproduksjon vinner økende forståelse også i andre land, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. I dag holdt han innlegg på Norsk Landbrukssamvirkes Temakonferanse.

Landbruk: - Den norske modellen, der vi legger vekt på sammenhengen mellom matsikkerhet og klima, og behovet for en nasjonal matproduksjon vinner økende forståelse også i andre land, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. I dag holdt han innlegg på Norsk Landbrukssamvirkes Temakonferanse.

- Jeg har prøvd å sette fokus på sammenhengene mellom matsikkerhet og klima, og behovet for en nasjonal matproduksjon, sier Brekk. - I alle sammenhenger gjentar jeg budskapet om at det er den nasjonale matproduksjonen som er bærebjelken i matsikkerheten. At alle land har en rett og en plikt til å produsere mat til egen befolkning, sier landbruks- og matministeren.

Brekk har nylig holdt innlegg og deltok i en debatt om mat, klima og skog i Verdensbanken i Washington. Han deltok i forrige uke på et landbruksministermøte med representasjon fra mer enn 50 land i Berlin.

- Etter matvarekrisa har det skjedd en holdningsendring som gjør det enklere å få forståelse for den norske modellen. Og i den modellen har samvirket en helt sentral plass, sier Lars Peder Brekk.

Avhengig av at landbrukssamvirket
- Et hovedmål for regjeringens landbrukspolitikk er å sikre et landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet gjennom en klar distriktsprofil. Skal vi lykkes med dette, er vi helt avhengig av at landbrukssamvirket lykkes i sitt arbeid, fastslår Brekk. 

- Turbulens, slik som vi har hatt i Nortura, kan friste til redusert oppslutning om nytten av å stå sammen i samvirkefellesskapet, påpeker landbruks- og matministeren. -  Tapene ved en forvitring av solidariteten innen samvirket i landbruket vil imidlertid på sikt kunne gi tap av markedsmakt og forhandlingsstyrke overfor andre aktører i matvarekjeden. Jeg mener derfor at det er avgjørende viktig at norske bønder slutter opp om landbrukssamvirket, sier Lars Peder Brekk.

Landbruk: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.
Landbruk: - Den norske modellen har gitt en bedre utvikling for landbruket enn i mange andre land, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Foto: LMD 

Styrkeforholdene i matvarekjedene
I Regjeringens nye politiske plattform er det tatt initiativ til at det skal settes ned et offentlig utvalg som skal utrede styrkeforholdene i matvarekjedene. Utredningen skal bidra til åpenhet om innsyn, samt sikre forbrukerinteressene og en tilfredsstillende kontroll. I en rekke land i EU er det økt oppmerksomhet om fordelingen av marginer mellom dagligvarehandel, industri og primærproduksjon. Utvalget som skal stå for utredningen, vil bli presentert i nærmeste framtid.

Stortingsmelding
Regjeringen vil legge fram en ny Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken.  Siden Stortingsmelding nr 19 ”Om norsk landbruk og matproduksjon” ble lagt fram i 1999, har norsk landbruk gjennomgått store endringer. Samtidig gir de globale utfordringene knyttet til mangel på mat, behovet for økt matproduksjon, økt handel med mat, og klima og miljøspørsmålene andre rammevilkår og nye utfordringer for det norske landbruket. Det er derfor behov for en gjennomgang av landbruks- og matpolitikken.

- En ny stortingsmelding vil ikke endre hovedkursen for norsk landbrukspolitikk, poengterer Brekk. Den kursendringen vi startet med Soria-Moria 1 vil vi forsterke og videreutvikle. Politikken vi ønsker å føre er godt forankret i Soria-Moria 2, og vil legge grunnlaget for ny stortingsmelding, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Landbruk: - Den norske modellen, der vi legger vekt på sammenhengen mellom matsikkerhet og klima, og behovet for en nasjonal matproduksjon vinner økende forståelse også i andre land, sier landbruks-og matminister Lars Peder Brekk.