Historisk arkiv

Nytt fjøskonsept i tre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Et pilotfjøs for melkeproduksjon hvor tre er hovedbyggematerialet er tatt i bruk i Møre og Romsdal. Fjøset er et norsk lettisolert fjøs i tre utviklet for repeterbar og industriell bygging.

Leverandøren melder allerede om flere forespørsler til konseptet og i følge melkebonden trives kyrne i nye omgivelser.

De siste to årene har MøreTre AS i samarbeid med melkebonde Finn Roger Trodal deltatt i et pilotprosjekt støttet av Innovasjon Norge/Trebasert Innovasjonsprogram. Målet med prosjektet har vært å utvikle et repeterbart konsept for norske trefjøs tilpasset en økonomisk forsvarlig melkeproduksjon.

Trodalfjøs
Trodalfjøs. Foto: MøreTre AS

Miljøvennlig bygging
- Landbruket står foran store investeringer i driftsbygninger de neste årene. Det bør være et mål at disse både i materialbruk og byggeprosess oppføres på en så miljøvennlig måte som mulig, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Økt bruk av tre kan være et godt bidrag i så måte og all honnør både til utbygger, leverandører og virkemiddelapparatet for dette prosjektet - som jeg håper vi får se flere av. Ved å øke bruken av tre i slike bygg er det mulig å redusere CO2-utslipp og oppnå en varig binding av karbon.

Kombinasjon av materialer
Gjennom prosjektet har deltakerne arbeidet med flere ulike utfordringer med tanke på de mest hensiktsmessige løsningene. Hensyn som blant annet skulle ivaretas var utforming, kvalitet, repeterbarhet og økonomi. Løsningen ble et kombinasjonsbygg med takstoler og veggelementer i tre sammen med en bæreramme i stål og lettisolering. Elementene i tre ble fabrikkert hos MøreTre AS og transportert til byggeplass.

Logistikk
Ved evaluering av logistikken fant man blant annet ut at det er en fordel at elementene transporteres stående og at det tar så kort tid som mulig før montering på byggeplass. Dette er for å unngå fuktskader. Evalueringen gjennom prosessen har økt kunnskapen om viktigheten av riktig logistikk, noe som vil komme til stor nytte i senere leveranser av fjøstypen.

Energieffektivt
Byggherren har ikke bare vært med å utvikle et fjøs som er tilpasset dagens krav til produksjon, oppføring og bruk, men det er også energieffektivt. Trodal hadde et ønske om å gjenvinne varmen fra melketanken til oppvarmingen av sosiale rom. Med denne enøkløsningen vil energibehovet i bygget reduseres, problem med spillvarme og kondens vil reduseres og til slutt vil også Co2 bidraget i bygget bli mindre.

Byggherre: Finn Roger Trodal
Leverandør: MøreTre AS
Samarbeidspartnere: Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal og Brødrene Røsand AS
Byggekostnad: Ca kr 5.000.000,-
Plass til 55 - 60 melkekyr og egen kalvesone