Historisk arkiv

Ingen overproduksjonsavgift på kumelk for kvoteåret 2011/2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Tine foreslo i brev av 01.12.11 å sette overproduksjonsavgiften for kumelk innenfor kvoteordningen for melk til 0 for kvoteåret 2011/2012. Forslaget innebærer at all melkeleveranse utover kvote er fritatt for overproduksjonsavgift.

Tine redegjorde for situasjonen knyttet til forsyning av markedet med melkeprodukter. Melketilgangen inneværende år er lavere enn forventet. Dårlige beiteforhold ga fall i melkeproduksjonen i sommermånedene. Det lave avdråttsnivået har fortsatt i innefôringssesongen hovedsaklig som følge av lav kvalitet på grovfôret. Estimert leveranse for 2011 er nå 1 471 millioner liter eller 20 millioner liter lavere enn prognosen i mai.

Samtidig har det vært en sterk vekst i etterspørselen etter fettholdige melkeprodukter hvor salget av smør har økt med 27 prosent i oktober 2011 sammenlignet med oktober 2010.  Denne økte etterspørselen gir et behov for 2,8 millioner liter mer fløte hittil i år. Endringene har gitt forsyningsutfordringer.

Departementet har hatt møte med Tine, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag 02. og 05.12.11 og drøftet forslaget.

Landbruks- og matdepartementet vil fastsette overproduksjonsavgiften til kr 0 per liter kumelk for kvoteåret 2011/2012. De som allerede har innbetalt overproduksjonsavgift vil få denne tilbakebetalt.