Historisk arkiv

Historisk arkiv

Mer båttransport av skogsvirke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Tømmertransport over kaiterminal fra kystskogfylkene kan økes fra 0,4 millioner kubikkmeter årlig til 2 millioner kubikkmeter tømmer årlig. Dette går fram av en rapport som landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fikk overlevert i dag.

Tømmertransport over kaiterminal fra kystskogfylkene kan økes fra 0,4 millioner kubikkmeter årlig til 2 millioner kubikkmeter tømmer årlig. Dette går fram av en rapport som landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fikk overlevert i dag.

Potensialet for tømmertransport over kaiterminal fra kystskogfylkene kan økes fra om lag 0,4 millioner kubikkmeter årlig, som gjennomsnitt i 2006-2010, til om lag 2 millioner kubikkmeter tømmer årlig. Dette viser rapporten ”Transport av skogsvirke i kyststrøk” utarbeidet av SINTEF, på oppdrag av Kystskogbruket, som landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fikk overlevert i dag.  

– Tilrettelegging for økt tømmertransport på båt, gjennom utbygging av egnede kaiterminaler, er avgjørende for lønnsom avsetning av mer tømmer og skogsråstoff fra kystskogen til betalingsvillige markeder, sier Lars Peder Brekk. – Dette er minst like viktig for kystfylkene som det økt tømmertransport på jernbanen er for innlandet. Utvikling av en hensiktsmessig kaistruktur vil være svært viktig for skogens næringsmessige betydning for kystfylkene framover, legger Brekk til.  

Vinn-vinnløsninger
– Økt båttransport av tømmer og annet skogsråstoff til erstatning for veitransport gir gode muligheter for vinn-vinnløsninger både for myndigheter, næringen og for klimaet. Jeg vil samarbeide med samferdselsmyndighetene for å finne løsninger for å gjøre det mulig å øke tømmertransporten på båt og på jernbane. Båttransport er kostnadseffektivt over lengre avstander og gir norsk tømmer tilgang til et verdensmarked på en helt annen, og mindre klimabelastende måte enn tømmertransport på vei. I tillegg vil disse kaiterminalene være viktige for annet næringsliv og ellers i tråd med ambisjoner i Nasjonal transportplan, med å flytte transport fra vei over til jernbane og båt, sier Brekk. Det er en viktig oppgave for næringen selv og for myndighetene og andre næringer å kunne få til slike investeringer, avslutter landbruks- og matministeren.

60 tømmerkaier langs kysten
Rapporten viser at det ved å utnytte avvirkningspotensialet i kystskogen, vil være økonomisk gunstig å bruke eller etablere inntil 60 tømmerkaier langs kysten, fra Rogaland til Finnmark. Basert på erfaringstall, er de forventede investeringskostnadene for disse kaiene beregnet til rundt 300 millioner kroner.

Avvirkningen kan økes til 3 millioner kubikkmeter
Kystfylkene har betydelige skogressurser, som for en stor del er et resultat av skogreising på midten av 1900-tallet. Nye tall fra Landsskogtakseringen viser at avvirkningen fra kystfylkene kan økes til 3 millioner kubikkmeter årlig fram mot år 2040. Rapporten ”Melding om kystskogbruket” (2008) peker på at bedring av infrastrukturen er en av de viktigste forutsetninger for å få økt avvirkning i regionen, herunder økt utbygging av skogsveier, mindre flaskehalser for tømmertrafikk på offentlig veinett, samt modernisering av eksisterende og nyetablering av kaiterminaler. Hovedmålet med SINTEF-rapporten har vært å utarbeide en best mulig plan for utbygging og lokalisering av tømmerkaier som ledd i å legge til rette for en rasjonell og kostnadseffektiv levering av virke fra kystskogen til industrien. Av totalt foreslåtte tømmerkaier, er 14 kailokaliteter gitt prioritet, det vil si kaier som er vurdert som de mest viktige og robuste.

Tømmer i skogen 
Tømmertransport over kaiterminal fra kystskogfylkene kan økes fra 0,4 millioner kubbikkmeter årlig til 2 millioner kubbilmeter årlig. (Foto: Bård Løken, Samfoto)