Historisk arkiv

Reindriftsforvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen foreslår endringer i organiseringen av den offentlige forvaltningen av reindriften.

Det foreslås at forvaltningsstrukturen forenkles ved at områdestyrene avvikles. Områdekontorene under dagens reindriftsforvaltning foreslås overført til fylkesmannen. Den sentrale forvaltningen videreføres med lokalisering i Alta og får betegnelsen Statens Reindriftsforvaltning.

- Forslagene tar sikte på forenkling, harmonisering og inkludering med annen statlig forvaltning. I det alt vesentlige er det oppfølging av forslagene som kom  Reindriftslovutvalget, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. 

Det foreslås følgende:

  • Den sentrale forvaltningen videreføres med lokalisering i Alta og får betegnelsen Statens Reindriftsforvaltning. Fortsatt samisk medinnflytelse sikres ved at Reindriftsstyret videreføres som i dag.
  • Det blir lagt opp til en klar forenkling av forvaltningsstrukturen ved at områdestyrene avvikles. 
  • Det blir gjennomført en administrativ overføring fra Landbruks- og matdepartementet til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ved at områdekontorene under dagens reindriftsforvaltning i Alta overføres til fylkesmannen.

Det vil bli gjennomført konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund om forenkling i organiseringen av den offentlige forvaltningen av reindriften. 

Etter at overføringen er besluttet, skal det gjennomføres fylkesvise prosesser med sikte på samordning, effektivisering og sikring av ansattes medbestemmelse, samt utvikling av dialog med reindriften.

Det blir lagt opp til at organiseringen av den offentlige forvaltningen av reindriften presenteres i den kommende meldingen om landbruks- og matpolitikken.

Områdestyret er et statlig styringsorgan på regionalt nivå og har en rekke oppgaver fastsatt i reindriftsloven knyttet til styring og forvaltning av reindriften. Det sentrale reindriftsstyret er overordnet myndighet for områdestyrene, og eventuelle klager over vedtak fattet av områdestyrene behandles av reindriftsstyret.