Historisk arkiv

Stor oppslutning om regionale miljøtilskudd i Sør-Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det er stor interesse for regionale miljøtilskudd (RMP) i Sør-Trøndelag. Godt over halvparten av søkerne om produksjonstilskudd søker også RMP-tilskudd. Foreløpig har hovedvekten vært på kulturlandskapstiltak.

I Sør-Trøndelag ble det utbetalt 23 288 221 kroner fordelt på til sammen 1784 søkere. I etterkant av hovedutbetalingen vil det bli foretatt en del manuelle utbetalinger. 56 prosent av de som søker om produksjonstilskudd søker også om regionale miljøtilskudd. Fordelingen av midler mellom kulturlandskapstiltak og miljøtiltak i fylket er ca 70/30.

Regionalt miljøprogram
Det er utarbeidet fylkesvise tilskuddsordninger for miljøtiltak i landbruket gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP). Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd via kommunene. Totalt 410 millioner kroner ble satt av over jordbruksavtalen til søknadsomgangen 2010.

Ordningen omfatter særskilte miljøformål i landbruket: 

  • avrenning til vassdrag
  • kulturlandskap og kulturminner 
  • friluftsliv 
  • biologisk mangfold

Kulturlandskap, Vikvarvet i Selbu,
Det er stor interesse for regionale miljøtilskudd (RMP) i Sør-Trøndelag. Foto: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.