Historisk arkiv

Historisk arkiv

Inn på tunet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statrådene Lars Peder Brekk og Liv Signe Navarsete presenterte i dag en ny nasjonal strategi for Inn på tunet, ny logo og godkjenningsordning.

Lanseringen foregikk på Kirkerud gård i Nittedal, som bla tilbyr terapeutisk hagebruk, musikkgruppe og arbeidstrening i skjermet virksomhet. Eiere og drivere er Kari og Christian Frank.

- Mange mennesker er i dag fremmedgjorte fra naturen og livsprosessene, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. - Det kan ligge mye god terapi i kontakt med dyr og natur. Et gardsbruk med sitt mangfold av aktiviteter kan gi brukerne positiv stimulans og gode opplevelser, sier Brekk.  

Inn på tunet - Nasjonal strategi 

-  Inn på tunet tilbyr tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gardsbruk. Det er landbrukets tilbud av velferdstjenester til det øvrige samfunnet. Samhandlingsreformen viser et økende behov for slike omsorgstilbud, sier Lars Peder Brekk.  

Ny strategi
Det er en økende interesse og etterspørsel etter Inn på tunet-tjenester. Det er nå over 1100 Inn på tunet-gårder i over 100 kommuner. Et flertall av kommunene er i gang med systematisk arbeid for å utvikle og forankre tjenestene i kommunene.

Med den nye strategien er grunnlaget lagt for prioriteringer av videre veivalg i utviklingsarbeidet med Inn på tunet. Strategien skal følges opp med en handlingsplan som skal utarbeides i et bredt tverrsektorielt samarbeid.

Godkjenningsordning
Tjenestene tilbudt gjennom Inn på tunet, skal være kvalitetssikret og dokumenterbare. Derfor innføres en egen godkjenningsordning fra 2012. Alle gårder som vil betegne seg som Inn på tunet-gårder må gjennomgå en godkjenning basert på kvalitetssystemet for IPT. Ordningen driftes av Matmerk. 

Inn på tunet-logo

Ny logo 
Statsrådene lanserte også ny logo for Inn på tunet. Logoen er knyttet til den nye godkjenningsordningen. Den skal være kvalitetsstempelet for at tjenestene er kvalitetssikret og vil synliggjøre Inn på tunet på en profesjonell og lett gjenkjennbar måte.

Kirkerud gård
På Kirkerud gård møtte statsrådene en engasjert ordfører Hilde Torkildsen i Nittedal kommune. Kirkerud gård ved eierne Kari og Christian Frank fortalte om spennende tilbud på gården – og statsrådene fikk møte fornøyde brukere. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, Innovasjon Norge, KS og næringsorganisasjonen ønsket den nye strategien velkommen. Alle med et sterkt ønske om at handlingsplanen som skal utarbeides i oppfølgingen av strategien – vil bidra til et enda sterkere samarbeid på tvers av sektorer både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Fra venstre: Eiere og drivere av Kirkerud gård, Kari og Christian Frank, ordfører i Nittedal Hilde Thorkildsen, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, fylkesmann i Oslo og Akershus Valgerd Svarstad Haugland, landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og administrerende direktør i Matmerk Ola Hedstein

Fra venstre: Eiere og drivere av Kirkerud gård, Kari og Christian Frank, ordfører i Nittedal Hilde Thorkildsen, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, fylkesmann i Oslo og Akershus Valgerd Svarstad Haugland, landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og administrerende direktør i Matmerk Ola Hedstein (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Nittedal; en foregangskommune
Nittedal har i dag 12 gårdsbruk, som tilbyr Inn på tunet- tilbud for ulike målgrupper.

Kommunen har egen koordinator for disse tjenestene. .  Kommunen har etablert et tett samarbeid mellom helse, sosial og omsorg og opplæring, NAV og landbruksnæringa i utvikling av Inn på tunet. Fylkesmannen har også et tett samarbeid med kommunen.

Eksempler på Inn på tunet tilbud i Nittedal:

  • Prosjekt: Ut av rus Inn på tunet,  tilbud til voksne rusmisbrukere. Tilbyr aktivitetstilbud. Planlegger botilbud.
  • Hest som terapi
  • Dagtilbud for personer med psykiske lidelser, langtidssykemeldte, eldre. 
  • Grønt arbeid; et samarbeid mellom 2 gårdsbruk og en attføringsbedrift.
  • Tilrettelagt opplæring, dagtilbud for hjemmeboende demente
  • Barnehage

Fra markering av ny Inn på tunet logo og Nasjonal strategi

Fra markering av ny Inn på tunet logo og Nasjonal strategi på Kirkerud gård i Nittedal. Fra venstre: Liv Signe Navarsete, Lars Peder Brekk, Jorun Hansen, Frank Hansen, Christian Frank, Kari Frank, Linn Jensen og Hilde Thorkildsen. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)