Historisk arkiv

Løsning på lystgassgåten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I Stortingets klimaforlik fra 2008, ble det vedtatt et mål om 30 prosent reduksjon i de norske klimagassutslippene i 2020, hvorav 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter ble forutsatt å skulle tas hjemme. Tre lystgassprosjekter som ledes av forskere ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) drives med midler fra BIONÆR-programmet og Yara International, og skal være med på å redusere utslipp av lystgass.

I Stortingets klimaforlik fra 2008, ble det vedtatt et mål om 30 prosent reduksjon i de norske klimagassutslippene i 2020, hvorav 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter ble forutsatt å skulle tas hjemme. Tre lystgassprosjekter som ledes av  forskere ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) drives med midler fra BIONÆR-programmet og Yara International, og skal være med på å redusere utslipp av lystgass.

Norsk landbruk står i dag for om lag halvparten av de nasjonale lystgassutslippene. Ved å satse på grunnleggende studier av de organismene som faktisk lager lystgassen i jorda, har forskerne gjort funn som de tror kan være et gjennombrudd

Langvarig forskning
- På tross av storstilte studier de siste 30 årene har man ikke oppdaget tiltak som kan redusere lystgassutslippene fra jordbruket bortsett fra å redusere gjødslingsintensiteten. Ved mer grunnleggende studier av biologien til de mikroorganismene som lager lystgass er vi på sporet av en løsning, sier professor Lars Bakken ved UMB. Sammen med Peter Dörsch og Åsa Frostegård leder han UMB Nitrogen Group som har spesialisert seg på studier av de mikrobielle prosessene som forårsaker utslipp. Gjennom tverrfaglig samarbeid og utvikling av ny metodikk har gruppen fått en sterk posisjon internasjonalt.

Fakta:

  • Innen 2020 skal de norske utslippene av klimagasser reduseres med 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
  • Lystgass er en kraftig klimagass, 1 kg lystgass (N2O) i atmosfæren bidrar like mye til global oppvarming som 300 kg karbondioksid (CO2).
  • Norsk landbruk står i dag for snaut 10 prosent av de nasjonale klimagassutslippene, og for omlag halvparten av lystgassutslippene.
  • Mineralgjødsel lages blant annet ved å hente nitrogen fra lufta. Også bruk av organisk gjødsel bidrar til lystgassutslipp.

Om BIONÆR programmet
Fra 1. januar 2012 er programmene Natur og Næring og Matprogrammet slått sammen til programmet BIONÆR. Programmets tematiske avgrensning vil være jordbruks-, skogbruks- og naturbaserte verdikjeder samt sjømat og marin biomasse, fra råstoffet tas opp av havet og fram til konsument. Ny tematikk kan framfor alt knyttes til kretsløpstankegangen i bioøkonomien.

Åkerlandskap

Innen 2020 skal de norske utslippene av klimagasser reduseres med 15-17 millioner tonn. (Foto: Johannes Haugan / Samfoto)