Historisk arkiv

Store variasjoner innen reindriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det er svært stor forskjell på produksjonen mellom ulike reinbeiteområder. Best er sørsamiske området og tamreinlagene.

Det er svært stor forskjell på produksjonen mellom ulike reinbeiteområder. Best er  sørsamiske området og tamreinlagene. 

Gode slaktevekter og god produksjon i sør
Slaktevektene varierer mye mellom de ulike reinbeiteområdene, og er høyest i det sørsamiske området og i tamreinlagene. I disse områdene ligger gjennomsnittlig slaktevekt for kalv mellom 22 – 24 kg, 1½ års gamle bukker mellom 33 – 38 kg og simler mellom 34 – 38 kg. Her er også produksjonen høyest, det betyr at antallet dyr som slaktes tilsvarer mellom 50 og 60 prosent av årets produksjon. I disse områdene oppgir reineierne i snitt et kalvetap på mellom 8 og 18 prosent. 

Disse områdene kjennetegnes av gode beiteforhold på vinteren, og et stabilt reintall tilpasset beitegrunnlaget. 

Muligheter for bedret produksjon i nord
Totalt reintall pr 31. mars 2011 var ca 246 000 dyr i Norge, hvorav ca 180 000 dyr i Finnmark.

I deler av Øst-Finnmark og i Vest-Finnmark er reintallet for høyt. I ressursregnskapet fremkommer det at områdene har lave slaktevekter, lav produksjon og høye tap. Studier viser at i disse områdene har reindriften lav produksjon hovedsakelig på grunn av lave vekter som følge av at reintallet er for høyt for beitegrunnlaget. Indre-Finnmark har stabile og tørre vinterbeiteforhold klimatisk sett, og dermed gode forutsetninger for å produsere godt. 

Reindriften bør utnytte denne fordelen som ligger der fra naturens side. For å lykkes må reintallet tilpasses beitegrunnlaget og det må holdes stabilt over tid. 

Ressursregnskapet for reindriften
Disse dataene kommer fram i Ressursregnskap for reindriften, som nå foreligger for driftsåret 2010-2011. Ressursregnskapet gir en samlet oversikt over situasjonen i reindriften i Norge. Den bygger på opplysninger som reineiere oppgir i reindriftsmeldingene og søknad om erstatninger for rovvilttap. I ressursregnskapet fremkommer blant annet reintall, slaktevekter, produksjon og tap i de ulike distriktene og reinbeiteområdene. 

Reineier med rein.

Det er svært stor forskjell på produksjonen mellom ulike reinbeiteområder. (Foto: Trym Ivar Bergsmo/Samfoto)