Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Utsetter beitekrav for storfe i løsdrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum utsetter innføring av beitekrav for storfe i løsdrift med ett år. Kravet trer dermed i kraft 1. januar 2014 for storfe som holdes i løsdrift.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum utsetter innføring av beitekrav for storfe i løsdrift med ett år. Kravet trer dermed i kraft 1. januar 2014 for storfe som holdes i løsdrift. 

- Jeg utsetter ikrafttreden av beitekravet for å gi bedre forutsigbarhet for brukerne, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

- Noen produsenter har ikke mulighet til å slippe dyra på beite og vil ha behov for å bruke luftegård eller eventuelt få dispensasjon fra kravet. Det er viktig at disse produsentene vet hvilke krav som blir stilt til utforming og bruk av luftegård og hvilke særlige forhold som eventuelt kan gi grunnlag for dispensasjon, sier Vedum. 

Kravet om fri bevegelse og mosjon er viktig for god dyrevelferd. Kravet ble fastsatt 22. april 2004 i forskrift om hold av storfe og har siden vært gjeldende for dyr som holdes i båsfjøs. Svært mange produsenter som har storfe i løsdrift, har også tilpasset seg kravet. 

Hovedregelen er at storfe skal ha tilgang til beite minst 8 uker om sommeren. Hvis beite ikke er tilgjengelig, kan det nyttes luftegård. 

Mattilsynet arbeider med oppdatering av en veileder om hvordan mosjonsbestemmelsen skal praktiseres. 

Løsdriftfjøs.
Løsdriftfjøs. (Foto: Rune Lislerud, Samfoto)