Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Endringer i odelskretsen og reglene om odelsfrigjøring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har lagt fram et lovforslag om å innskrenke odelskretsen og oppheve reglene om odelsfrigjøring ved kjøp av odelseiendom som tilleggsjord.

- Vi endrer odelsloven for å bevare den. Dette forslaget sikrer muligheten til å beholde landbrukseiendom i familien, men endringen vil samtidig stimulere til salg av landbrukseiendom i de tilfellene hvor ikke nær familie ønsker å overta og drive. Dette er positivt for landbruket og samfunnet som helhet, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Innskrenke odelskretsen
Lovforslaget innebærer at barn av eier med odelsrett kan ha odelsrett. Dette gjelder både nåværende og tidligere eiere. I tillegg skal også barnebarn av siste eier med odelsrett ha odelsrett. Dette vil avgrense odelsretten slik at nieser og nevøer ikke lenger skal ha odelsrett. Samtidig vil de som normalt har nærmest tilknytning til eiendommen beholde odelsretten.

Sikre stabil drift
En viktig side ved odelsretten er at den kan bidra til å sikre drift og bosetting på eiendommen framover. De som har vokst opp på gård vil som hovedregel ha fått praktisk opplæring og innsikt i gårdsarbeid som andre ikke har. De har også oftere landbruksutdanning. Odelsberettigede utenom nær familie vil ofte ha liten tilknytning til gården og drifta. Overdragelse av landbrukseiendom skjer i stor grad til personer i nær familie som har vokst opp på eiendommen og deltatt i driften og er innstilt på å drive videre. Når det ikke er nær familie som vil overta, må det antas at hensynet til stabil drift og bosetting blir best ivaretatt ved at eieren selv velger hvem han vil overdra eiendommen til. Lovforslaget bygger på dette.

Flere eiendommer ut på salg
Forslaget om innskrenking av odelskretsen legger til rette for å få flere landbrukseiendommer til salgs på det åpne marked. Større utbud av landbrukseiendom gir mulighet for å få friske krefter inn i landbruksnæringa, og de som er avhengig av leiejord kan få mulighet til å kjøpe tilleggsjord. Dette åpner for nye muligheter som kan være viktige for den langsiktige forvaltningen av eiendommen og som kan gi positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Forenkle regelverket og styrke odelsretten
Den som har kjøpt odelseiendom som tilleggsjord, kan søke odelsfrigjøring dersom det blir reist odelsløsningssak. I praksis er det svært få søknader om odelsfrigjøring, og enda færre dersom odelskretsen reduseres. Avgjørelser om odelsfrigjøring er vanskelige og svært ressurskrevende. En opphevelse vil gi redusert offentlig ressursbruk og et klarere vern av odelsretten for de som står igjen i odelskretsen.

 Gårdsbruk
Det nye endringsforslaget gir mulighet til å beholde landbrukseiendom i familien, men endringen vil samtidig stimulere til salg av landbrukseiendomer. (Foto: Torbjørn Tandberg)