Historisk arkiv

Endringer i reindriftsforvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har i dag fremmet en proposisjon overfor Stortinget om endringer i reindriftsloven.

- Etter mitt syn innebærer forslagene at vi får en framtidsrettet forvaltning av reindriften, til beste både for næringen selv og øvrige samfunnsinteresser, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

En særskilt utfordring innenfor dagens forvaltningssystem er at reindriftsforvaltningen er en forholdsvis liten forvaltning, og uten tilknytning til annen offentlig forvaltning. Man har over tid sett at dette kan skape problemer med hensyn til blant annet habilitet og kompetanseoppbygging. 

Hensikten med endringene er å få en mer oversiktlig og effektiv forvaltning, som kan inngå i et bredere faglig miljø som samlet sett gir kompetansemessige gevinster. 

Områdestyrene avvikles
I proposisjonen foreslår regjeringen at områdestyrene avvikles og at den myndighet områdestyrene har etter dagens lov overføres til fylkesmannsembetene. 

Områdestyrene har vært en del av den offentlige forvaltningen av reindriften i Norge siden 1979. De er kollegiale organer med fem eller syv medlemmer, som oppnevnes av fylkestinget og Sametinget. 

Områdekontorene til fylkesmennene
Overføringen av områdestyrets myndighet til fylkesmennene forutsettes å skje parallelt med en administrativ overføring av områdekontorene til fylkesmennene. Fylkesmannen vil dermed bli den statlige regionale fagmyndigheten i den offentlige forvaltningen av reindriften, jf. også fylkesmannens tilsvarende rolle på landbruksområdet for øvrig og på miljøområdet. 

Kontorene forutsettes lokalisert der de er i dag. Det skal imidlertid gjennomføres fylkesvise prosesser, og som etter omstendighetene kan gi rom for andre løsninger dersom det er enighet om at dette vil være mest effektivt og hensiktsmessig. 

Statens reindriftsforvaltning
Reindriftsforvaltningen i Alta forutsettes opprettholdt som før. Den har nå skiftet navn til Statens reindriftsforvaltning. 

Reindriftsstyret
Videre vil det sentrale reindriftsstyret bli opprettholdt. Dette er et kollegialt organ hvor Landbruks- og matdepartementet oppnevner 4 medlemmer og Sametinget 3 medlemmer. 

Landbruks- og matdepartementet vil fortsatt ha det overordnede faglige ansvaret for den offentlige forvaltningen av reindriften. 

Samisk medvirkning og reindriftsfaglig kunnskap
Samisk medvirkning og reindriftsfaglig kunnskap vil være viktig også i en ny forvaltningsmodell. Departementet vil invitere Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund til å være med og utvikle rammene for samisk og reindriftsfaglig medvirkning i en ny regional forvaltning.