Historisk arkiv

Høring – fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift av 10. 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift av 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. 

I samsvar med inngått avtale med EU om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19, jf. Prop.62 S (2010-2011), skal fordelingsmetoden for importkvote på 4 500 tonn ost endres med virkning fra 1.januar 2014. Departementet foreslår en fordelingsmåte der kvantum fordeles på grunnlag av verdien av importert ost de siste 22 måneder. 

Fristen for høringsinnspill er satt til 20. august 2013.