Historisk arkiv

Norsk landbruksutdanning skal evalueres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum vil ha fram mer kunnskap om dagens landbruksutdanning, og har bestilt en omfattende evaluering.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum vil ha fram mer kunnskap om dagens landbruksutdanning, og har bestilt en omfattende evaluering. 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum er opptatt av rekruttering og kompetanse i landbruket. Som en oppfølging av landbruks- og matmeldingen har han nå bestilt en omfattende evaluering av landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå, og en kartlegging av behovet for fagskoler i landbruksfagene. Evalueringen skal gjennomføres av Østlandsforskning AS i samarbeid med Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) innen utgangen av 2013. Det er bevilget 1,9 millioner kroner til evalueringen.

Flere unge i landbruket
- Det trengs kompetanse for sikre og øke produksjonen av trygg mat og et aktivt landbruk over hele landet. Den som skal jobbe i landbruket enten som bonde eller i andre yrker tilknyttet landbruket, må være allsidig og kunnskapsrik. I tillegg må vi få flere unge til å velge et yrke i landbruket. Jeg vil evaluere dagens landbruks- og gartnerutdanning for å finne ut om dagens yrkesopplæring i naturbruk er god nok, eller om framtidas behov krever at vi endrer programfagene og læreplanene, sier landbruks- og matminister Slagsvold Vedum. 

Skal løfte framtidens landbruksutdanning
Hensikten med evalueringen er å innhente kunnskap som grunnlag for å vurdere kvalitet og innhold i utdanningen i de tradisjonelle landbruksfagene på videregående nivå og fagskolenivå. Denne kunnskapen vil være grunnlag for vurderinger og beslutninger om framtidas landbruksutdanning. Evalueringen vil også være viktig støtte for Kunnskapsdepartementets arbeid med å gjennomføre tiltak i videregående opplæring som oppfølging av Meld. St 20 (2012-2013) ”På rett vei” om kvalitet og mangfold i fellesskolen.

-Så langt har vi ikke hatt et så bredt kunnskapsgrunnlag som evalueringen legger opp til. Kunnskap om utdanning og utdanningsvalg er viktig for at myndighetene skal kunne legge til rette for gode utdanningstilbud og løsninger, sier Slagsvold Vedum.

Om evaluering av norsk landbruksutdanning
Det skal gjennomføres statistiske undersøkelser og casestudier som omfatter alle regioner. Det vil bli gjennomført omfattende spørreundersøkelser og dybdeintervju som vil gi et representativt uttrykk for landbruksutdanningen i landet. Det vil bli opprettet en referansegruppe i forbindelse med evalueringen, som skal være ferdig innen utgangen av 2013.

Evalueringen vil bli delt inn i fire tematiske arbeidsområder som vil gå parallelt:

  • Evaluering av yrkesutdanningen i landbruks- og gartnerfagene
  • Landbrukssektorens behov for kompetanse, læreplanens innhold og elevenes opplevde utbytte
  • Rekruttering og omdømme
  • Analyse, vurderinger og anbefalinger 
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum er opptatt av rekruttering og kompetanse i landbruket. (Foto: LMD)