Historisk arkiv

Historisk arkiv

Oppløftende resultater fra sporingsundersøkelse for mat 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

En ny sporingsundersøkelse for mat er gjennomført høsten 2012. Undersøkelsen er en kartlegging av om sporbarheten av mat er forbedret som følge av bransjenes arbeid med sporing mens eSporingsprosjektet har pågått i årene 2007-2012.

Hensikten med sporingsundersøkelsen har vært todelt:

  • Å undersøke sporbarheten på mat; hvorvidt det er mulig å spore ruten til et produkt fra butikk tilbake til opprinnelse. 
  • Å kartlegge aktørenes modenhet for elektronisk kjedesporbarhet.

Gjennomføring og funn
Det ble foretatt stikkprøver med 30 produkter, 6 produkter innen hver av kategoriene rødt kjøtt, fisk, frukt og grønt, korn og meieri, fra 6 ulike forretninger i Oslo og Trondheim. Utvalget av butikker dekker de største matvarekjedene i Norge. Produktene ble forsøkt sporet fra butikk og bakover i verdikjeden til primærprodusent, eller til importør for produkter med utenlandsk opprinnelse. Det ble tatt utgangspunkt i sporingsinformasjonen på emballasjen til produktene, samt den informasjonen som butikken kunne tilføye.

28 av 30 produkter lot seg spore tilbake til opprinnelsen (gårder, havbrukslokaliteter, fiskebåter eller importør).  

Majoriteten av aktørene i undersøkelsen viser høy modenhet på rutiner for datafangst av sporbarhetsinformasjon.

Oppløftende resultater – Nyttig rapport
Både bransjene og myndighetene oppfatter resultatene fra undersøkelsen som oppløftende. Bransjene har brukt betydelige ressurser på å styrke kompetanse, utvikle og forbedre systemer, rutiner og praksis for sporing  de siste årene.  

- Jeg er glad for, men ikke overraska over, at de fleste funn i undersøkelsen gir eksempler på god kontroll på sporing av maten. - Dette er et arbeid som ikke kan prioriteres bort og jeg har stor tillit til at bransjene fortsatt vil ha stor oppmerksomhet på dette, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Undersøkelsen peker også på konkrete svakheter og styrker for sporbarhet i de ulike verdikjedene og i ulike ledd i verdikjedene.

- Undersøkelsen vil være et nyttig verktøy for oss for å jobbe videre med forbedring i egen bransje, sier Tore Nygaardsmoen, leder av logistikkgruppe i Dagligvarehandelens miljøforum og leder av STAND (Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje).

Fortsatt samarbeid
LMD har tatt initiativet til å etablere et felles Sporingsforum for alle bransjer og verdikjede. Det første møtet ble avholdt oktober 2012. Formålet med sporingsforum er å ha et felles møtested for dialog, utveksling og diskusjon om aktuelle temaer og problemstillinger på sporingsområdet.

- Vi ser Sporingsforum som en viktig felles arena for utvikling og forbedring av sporingsrutiner fremover, sier Tom Aage Jansen, avdelingsleder Verdikjedesporing og –analyse hos Nortura Kvalitet og Trygg Mat.

Honnør til bransjeaktørene!
Gjennom eSporingsprosjektet har bransjene vist stor vilje; både til å foreta forbedringer på sporingsfeltet og til mer samarbeid mellom bransjer og verdikjeder. - Det er veldig positivt  å oppleve at bransjene viser så stor entusiasme og engasjement for å videreføre samarbeidet som bl.a  eSporingsprosjektet har bidratt til. Jeg vil benytte anledningen til å takke bransjene for den innsats de i fellesskap har gjort de siste åra for å styrke sporbarhet på mat i Norge, både i og utenfor eSporingsprosjektet, avslutter landbruks- og matminister Slagsvold Vedum.

Bransjeaktørene som deltok i undersøkelsen har fått mulighet til å gi sine kommentarer til undersøkelsen.