Historisk arkiv

Enighet om ny reindriftsavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble 20. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2013 – 30.06.2014. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 109,5 millioner kroner. Dette er en økning på 5,0 millioner kroner i forhold til inneværende reindriftsavtale.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble 20. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2013 – 30.06.2014. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 109,5 millioner kroner. Dette er en økning på 5,0 millioner kroner i forhold til inneværende reindriftsavtale.

Økt slakting og omsetning
Reindriftsavtalen 2013/2014 sitt hovedmål er å legge til rette for økt slakting og omsetning av reinkjøtt. 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum er godt fornøyd med at partene har kommet frem til en avtale. - Avtalen gir grunnlag for økt inntjening hos den enkelte reindriftsutøver. Den går også videre med å legge til rette for de utøverne som har reindrift som hovednæring, sier Slagsvold Vedum. 

Oppfølgingen av bruksreglene krever økt uttak av slakterein. Med dette som utgangspunkt, har avtalepartene sett det som viktig at Reindriftsavtalen 2013/2014 særlig prioriterer tiltak som bidrar til økt slakting og omsetning av reinkjøtt. I dette arbeidet er det av stor betydning at virkemidlene over reindriftsavtalen samordnes slik at man på en mest mulig effektiv måte når de fastsatte mål. 

Reindriftsavtalen 2013/2014 gjør nettopp det ved at den legger til rette for å nå de reindriftspolitiske målene i alle ledd. Infrastrukturen i reindriften styrkes. Reineierne stimulers til økt slakteuttak gjennom en ekstraordinær økning av det produksjonsrettede tilskuddet. Det skal etableres et felles klassifiseringssytem for reinsdyrkjøtt innen slaktesesongen 2013/2014. Samtidig skal det etableres et nytt rapporteringssytem som sikrer løpende rapportering fra slakteri- og videreforedlingsbedriftene. Riktig rapportering er avgjørende for Markedsutvalgets arbeid. I tillegg er Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt sitt budsjett økt for å kunne legge til rette for en styrking av kampanjene kommende høst. 

Som et tiltak i arbeidet med å tilpasse reintallet reduseres aldersgrensen for å søke om tidligpensjon fra 62 år til 57 år. Videre åpnes det for at det kan gis tidligpensjon for det tidsrommet hvor det ytes avtalefestet pensjon. 

Reinprogrammet videreføres. Reinprogrammet skal særlig legge til rette for en videreutvikling av etablerte reinkjøttbedrifter. Samtidig inngår reiselivsbasert næringsutvikling i reindriften, samt samarbeidstiltak mellom reindriften og foredlingsbedrifter i programmet. 

Norske Reindriftsamers Landsforbund forhandlingsleder Nils Henrik Sara og Statens forhandlingsleder ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli skriver under dagens avtale.
Norske Reindriftsamers Landsforbund forhandlingsleder Nils Henrik Sara og Statens forhandlingsleder ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli skriver under dagens avtale. (Foto: LMD)
Norske Reindriftsamers Landsforbund forhandlingsleder Nils Henrik Sara og Statens forhandlingsleder ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli.
Klikk på bildene for stort format. Bildene kan fritt benyttes. (Foto: LMD)