Historisk arkiv

Skog22 – styrking av konkurranseevnen i de skogbaserte verdikjedene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet etablerer en strategigruppe som skal utarbeide en strategi for styrking av konkurranseevnen i de skogbaserte verdikjedene.

Det er behov for å styrke konkurransekraften i verdikjedene for skogprodukter. Det er nødvendig med en bred tilnærming for å sikre effektivitet i verdikjedene og redusere kostnadene. Samtidig må det legges til rette for en omfattende forsknings- og utviklingsinnsats. Her vil nye produkter og produksjonsmetoder stå sentralt. Dette berører alle verdikjeder som til sammen omfatter hele spekteret av trebaserte produkter fra energiformål via trekjemiske og til tremekaniske produkter - altså viktige elementer innenfor bioøkonomien. 

Det nedsettes derfor – som varslet i Meld. St. 39 (2012-2013) Mangfold av vinnere – en strategigruppe som skal utarbeide strategien Skog22.

Strategien skal danne grunnlag for forsknings- og utviklingsinnsats og demonstrasjonsaktivitet og gi grunnlag for tiltak og virkemiddelbruk i offentlig og privat sektor med sikte på videreutvikling av verdikjedene i skogsektoren. Strategien skal også omfatte andre viktige tiltak og virkemidler av betydning for næringens konkurranseevne, herunder en helhetlig gjennomgang av effektiviserings- og omstillingspotensialet i de trebaserte verdikjedene. 

Organisering av arbeidet
Arbeidet skal gjennomføres som en inkluderende prosess, der aktører i de skogbaserte verdikjedene deltar. Strategigruppen skal bestå av blant annet representanter fra skognæringen, fra bransjeorganisasjonene og ha bred representasjon fra forsknings- og utviklingsmiljøer. Disse vil nå bli bedt om å komme med forslag til navn på representanter til strategigruppen. Det vil med det første bli utnevnt en leder for strategigruppen.

Strategigruppen skal avgi sin endelige rapport i 2014.

Trelast

Landbruks- og matdepartementet etablerer en strategigruppe som skal utarbeide en strategi for styrking av konkurranseevnen i de skogbaserte verdikjedene. (Foto: Tore Wuttudal / Samfoto)