Historisk arkiv

Strategi for å styrke konkurranseevnen i skogsektoren - SKOG22

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I Meld. St. 39 (2012-2013) Mangfold av vinnere, som ble lagt fram av Næringsminster Trond Giske i juni 2013, fremgår det at Regjeringen vil opprette en bred og helhetlig strategi for skognæringen – Skog22. Landbruks- og matdepartementet oppnevner nå strategigruppen, som skal ledes av Gunnar Olofsson, administrerende direktør i det svenske statseide selskapet Inlandsinnovation.

I Meld. St. 39 (2012-2013) Mangfold av vinnere, som ble lagt fram av Næringsminster Trond Giske i juni 2013, fremgår det at Regjeringen vil opprette en bred og helhetlig strategi for skognæringen – Skog22. Landbruks- og matdepartementet oppnevner nå strategigruppen, som skal ledes av Gunnar Olofsson, administrerende direktør i det svenske statseide selskapet Inlandsinnovation.

Skogsektoren står overfor store utfordringer. Lav økonomisk vekst som følge av den globale finanskrisa, redusert konkurranseevne og lavere etterspørsel etter trykkpapir har ført til redusert etterspørsel etter trebaserte produkter, særlig papir og cellullose. Situasjonen i dag er preget av nedleggelse av kapasitet i treforedlingsindustrien, svekket avsetning av flis fra sagbrukene til treforedlingsindustrien og rammebetingelser som gir svak konkurranseevne internasjonalt. Det er derfor et stort omstillingsbehov, særlig i treforedlingsindustrien, men også i øvrige deler av norsk skogsektor.

En helhetlig strategi for verdikjeden knyttet til skogbruket

Strategigruppens leder Gunnar Olofsson
Strategigruppens leder Gunnar Olofsson (Foto: Bengt Alm)

Strategien – Skog 22 skal være en helhetlig strategi for verdikjeden knyttet til skogbruket. Den skal omfatte forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling i tillegg til andre virkemidler og tiltak av betydning for næringens konkurranseevne. Strategien skal bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsektoren og bidra til utvikling av en mer bærekraftig økonomi. 

Strategigruppen skal starte arbeidet høsten 2013 og ferdigstille strategien i løpet av 2014. 

Strategigruppens leder Gunnar Olofsson er administrerende direktør i det svenske statseide selskapet Inlandsinnovation. Olofsson er styremedlem i statsforetaket Statskog SF, og har omfattende kompetanse og erfaring fra svensk og internasjonal skognæring, skogindustri, bioenergi og forskning. De øvrige medlemmene i strategigruppen er: 

 • Olav Veum for Norges Skogeierforbund
 • Gaute Nøkleholm for NORSKOG
 • Merete Furuberg for Norges Bondelag/Norsk Bonde- og småbrukarlag:
 • Monica Grindberg for Statskog SF
 • Hans-Christian Gabrielsen for Fellesforbundet/LO
 • Ragnhild  Borchgrevink for NHO Mat og landbruk
 • Hege Holte Nielsen for Norsk Bioenergiforening
 • Heidi E. F. Kielland for Treindustrien
 • Tuva Barnholt for Treforedlingsindustriens Bransjeforening
 • Håvard Almås for Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Marius Nygaard for Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo
 • Vincent Eijsink for Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås
 • Berit Time for SINTEF/NTNU
 • Arne Bardalen for Skog og Landskap
 • Karin Øyaas for Papirindustriens Forskningsinstitutt
 • Jon Gunnar Pedersen Finansanalytiker 

I tillegg vil Miljødirektoratet være representert i gruppen.