Historisk arkiv

Tilskudd til tømmerkaier i 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kaieiere kan sammen med skogbruket søke om tilskudd til tømmerkaier og tilhørende terminaler. Det er avsatt 30 millioner kroner til formålet i revidert nasjonalbudsjett for 2013. Søknadsfrist er 15.oktober.

Kaieiere kan sammen med skogbruket søke om tilskudd til tømmerkaier og tilhørende terminaler. Det er avsatt 30 millioner kroner til formålet i revidert nasjonalbudsjett for 2013. Søknadsfrist er 15.oktober.

Statens landbruksforvaltning (SLF) vil behandle søknader i to trinn. Først som kortfattede skisser, med søknadfrist 15.10.2013, og deretter som fullstendige søknader.

med stor betydning for næringen gis prioritet, og samfinansiering mellom flere næringsinteresser vil vektlegges i vurderingene. Prosjekter som raskt kan realiseres blir også prioritert. I kystskogbrukets fylker vektlegges i tillegg anbefalingene i kai-rapporten fra SINTEF. Det forventes at kaiprosjektene det søkes midler til kan stå klare til bruk innen utgangen av 2015.

Rasjonell tømmertransport
I revidert nasjonalbudsjett er 30 millioner kroner bevilget til utvikling av kai- og tømmerterminaler. For 2013 er ordningen utvidet til også å gjelde etablerte skogstrøk på Sør- og Østlandet.

Hensikten med midler til kai- og tømmerterminaler er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri.Kaienes lokalisering er avgjørende for å sikre kostnadseffektive leveranser av tømmer til innenlands foredlingsindustri og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt.

Tømmerkai

Kaieiere kan sammen med skogbruket søke om tilskudd til tømmerkaier og tilhørende terminaler. Søknadsfrist er 15.oktober. (Foto: Torbjørn Tandberg)