Historisk arkiv

Skog og tre: Nye tiltak for skogsektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen legger opp til en ny tiltakspakke på til sammen 750 millioner kroner for skogsektoren. Bevilgningene bidrar til mer effektiv transport, stimulerer til ny bruk av tre og gir mer kapital til strategiske statlige investeringer i trenæringen.

Regjeringen legger opp til en ny tiltakspakke på til sammen 750 millioner kroner for skogsektoren. Bevilgningene bidrar til mer effektiv transport, stimulerer til ny bruk av tre og gir mer kapital til strategiske statlige investeringer i trenæringen.

Tiltakspakken er satt sammen for å møte utfordringene  i treforedlingsindustrien og styrke næringa. Hensikten er å øke de langsiktige mulighetene for verdiskaping i norsk trebasert industri. 

Regjeringen legger fram en pakke på til sammen 750 millioner kroner. 250 millioner går til å gi mer konkurransedyktige transportkostnader for skogindustrien og til forskning og utvikling for å skape framtidas trebaserte produkter. 500 millioner kroner går til en kapitalutvidelse i Investinor,  øremerket for investeringer i skog- og trenæringene.  

- Vi hadde møte med skogsektoren for få uker siden. De foreslåtte tiltakene er i tråd med det skogsektoren trakk fram som viktig for framtidig verdiskaping, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Over Landbruks- og matdepartementets (LMD) budsjett foreslås det at 60 millioner kroner skal gå til infrastrukturtiltak for å gjøre tømmertransporten mer konstnadseffektiv. Det settes også av 15 millioner kroner for å stimulere til økt bruk av tre i bygg. Bygging av tømmerkaier og modernisering av eksisterende skogsbilveier skal bidra til å redusere transportkostnader og øke leveringssikkerheten til industrien.

Over Nærings- og handelsdepartementets (NHD) budsjett foreslås det å bevilge 75 millioner kroner til tiltak for å stimulere til økt forsknings- og utviklingsaktivitet i hele skogsektoren. Det foreslås økte bevilgninger til forsknings- og innovasjonsprogrammer i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge og styrket nettverksaktivitet for å få fram gode treforedlingsprosjekter. 

Over Samferdselsdepartementets (SD) budsjett foreslås en bevilgning på 100 millioner kroner for å bedre fremkommeligheten for bl.a. tømmertransporter, fordelt med henholdsvis 90 millioner kroner til utbedring av flaskehalser på riksvegnettet og 10 millioner kroner til beregning av tåleevne på fylkesvegene. Strekninger og områder der tiltakene vil ha størst nytte for tømmertransporter og treforedlingsindustri vil bli prioritert. Videre vil det om kort tid sendes forslag til nødvendige regelendringer for å øke totalvekten på tømmertransporter til 60 tonn, på høring med 6 ukers høringsfrist. 

500 millioner kroner til Investinor gir mulighet for strategiske statlige investeringer i skog- og trenæringene.

Bakgrunn:
Skogen er en fornybar ressurs og danner grunnlag for en verdikjede som omfatter skogbruk og industri med om lag 25 000 sysselsatte i Norge. I 2010 var samlet omsetning i skogindustrien på 44 milliarder kroner. Skogindustrien legger grunnlag for verdiskaping over store deler av landet og utgjør hjørnesteinsbedrifter i mange lokalsamfunn.

Kontakt:
LMD:
Ottar Løvik, 481 40 477/ Gunnar Syverud, 909 54 713.
NHD: Karl G. Johannesen, 902 51 303.
SD: Tor Midtbø, 906 06 919.

Fra dagens pressekonferanse, fra venstre: Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, nærings- og handelsminister Trond Giske og samferdselsminister Marit Arnstad.
Fra dagens pressekonferanse, fra venstre: Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, nærings- og handelsminister Trond Giske og samferdselsminister Marit Arnstad. (Foto: LMD) Klikk på bildet for å laste det ned i stort format, kan fritt benyttes, fotograf krediteres.