Historisk arkiv

Bred evaluering av E.coli-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Utvalget som skal evaluere E.coli-saken er i dag oppnevnt i Statsråd. Utvalget har en bred faglig kompetanse, og det er lagt stor vekt på medlemmenes uavhengighet i forhold til saken. Åtte av de ni medlemmene er hentet fra utlandet. Følg pressekonferansen på ODIN-direkte.

Pressemelding

Nr.: 5
Dato: 12.05.06

Kontaktperson:

Ekspedisjonssjef i LMD, Gudbrand Bakken, 22 24 94 00
Ekspedisjonssjef i HOD, Jon-Olav Aspås, 22 24 86 40

Bred evaluering av E.coli-saken

Utvalget som skal evaluere E.coli-saken (E.coli O:103) er i dag oppnevnt i Statsråd. Utvalget har en bred faglig kompetanse, og det er lagt stor vekt på medlemmenes uavhengighet i forhold til saken. Åtte av de ni medlemmene er hentet fra utlandet (Sverige, Danmark og Tyskland).

Oppgaven for utvalget er å kartlegge hendelsesforløpet i saken, og vurdere de ulike aktørenes rolleforståelse og håndtering, hver for seg og i samarbeid med hverandre.

Utvalget skal avgi rapport til Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet innen 01.11.06. Rapporten vil være offentlig tilgjengelig.

- Denne saken har vært en alvorlig prøvelse for alle involverte. Det er viktig og nødvendig å foreta en grundig gjennomgang av hele saken. Med den kompleksitet og det store presset som har vært, vil det være sider som kunne vært håndtert annerledes underveis. Dette er det viktig at vi kartlegger og tar lærdom av, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

- Jeg er glad for at det nå ser ut til at utbruddet endelig er over. Nå er det viktig å lære! Vi har oppnevnt et faglig sterkt og uavhengig utvalg for å se på saken med friske øyne. Det er alvorlig når maten ikke er trygg, og folk blir syke. Resultatene fra evalueringen skal ut til publikum, og vil ligge til grunn for det kontinuerlige arbeidet for å sikre at maten vi spiser, skal være trygg, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Medlemmer av utvalget:

 1. Dr. Stuart A. Slorach, Sverige - leder
 2. Dr. Andrea Gervelmeyer, Tyskland
 3. Dr. Ivar Vågsholm, Sverige
 4. Direktør Åke Rutegård, Sverige
 5. Dr. Flemming Scheutz, Danmark
 6. Advokat Bergljot Webster, Oslo
 7. Dr. Birgit Nørrung, Danmark
 8. Cand. brom. Gitte Gross, Danmark
 9. Journalist Trine Smistrup, Danmark

Mandat for utvalget:
Evalueringens formål er å kartlegge hendelsesforløpet og vurdere de ulike aktørenes rolleforståelse og håndtering av saken, samt samhandlingen mellom de ulike aktørene, herunder informasjon og kommunikasjon.

Evalueringen skal gjøre aktørene best mulig i stand til å møte lignende saker i framtida på effektiv og betryggende måte. Utvalget skal derfor peke på forbedringspunkter.

I denne sammenheng skal utvalget blant annet se nærmere på:

 1. De offentlige aktørenes roller i forhold til prinsippene om rollefordeling i matreformen om et tydeligere skille mellom vitenskapelige vurderinger, tilsynsmyndighetens vurderinger og politiske vurderinger, herunder også prinsippene for risikoanalysen om risikovurdering, risikohåndtering og risikokommunikasjon.
 2. De offentlige aktørenes håndtering av saken, herunder deres utøvelse av forvaltningsmyndighet, faglige skjønn og faglige vurderinger.
 3. Næringsaktørenes, herunder Gildes, håndtering av saken.
 4. Kommunikasjon, samhandling og samarbeid
 5. Informasjon og kommunikasjon utad
 6. Gjennomgå og sammenligne håndtering i sammenlignbare saker internasjonalt.

Utvalget skal ikke evaluere endringene i departementsansvaret som fulgte av matreformen eller myndighetsfordelingen etter matloven.

Utvalget skal ikke uttale seg om aktørenes eventuelle rettslige ansvar i saken.