Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret: 1,6 milliarder kroner mer til jordbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kostnadsdekning og inntektsvekst

Jordbruksoppgjøret: Staten tilbyr jordbruket en økt inntektsramme på 1,6 milliarder kroner. Utslaget av rammen kan anslås til knapt 10.000 kroner per årsverk i 2008 og 8 prosent - knapt 16.000 kroner - fra 2008 til 2009. Rammen gir grunnlag for en inntektsvekst fra 2008 før avtale til 2009 med totalt vel 13 prosent, eller 25 400 kr pr. årsverk.

Jordbruksoppgjøret: Staten tilbyr jordbruket en økt inntektsramme på 1,6 milliarder kroner.  Utslaget av rammen kan anslås til knapt 10.000 kroner per årsverk i 2008 og 8 prosent - knapt 16.000 kroner - fra 2008 til 2009. Rammen gir grunnlag for en inntektsvekst fra 2008 før avtale til 2009 med totalt vel 13 prosent, eller 25 400 kr pr. årsverk.

Rammen er fordelt med 1.250 millioner kroner i økte priser og 300 millioner kroner som økt bevilgning over statsbudsjettet i 2009. Det resterende er ledige midler på avtalen fra 2007. Engrosprisene på melk, kjøtt, egg, frukt poteter og grønnsaker øker med mellom 5 og 10 prosent som følge av dette tilbudet.

- Statens tilbud gir jordbruket et betydelig inntektsvekst og kompenserer for kostnadsøkningen i 2008 og 2009, sier statens forhandlingsleder, Per Harald Grue.

Lytt Statens forhandlingsleder, Per Harald Grues kommentar til tilbudet
(mp3, 680 kb) Kan lastes ned og brukes fritt.
 

Budsjett og priser
Målprisene økes tilsvarende 870 mill. kroner fra 1. juli 2008 og med 385 mill. kroner fra 1. januar 2009. Til sammen økes prisen på storfekjøtt med kr 3,40 pr. kg, svinekjøtt med 1,20 kroner, mens sau og lam øker med 5 kroner. Melkeprisen økes med 30 øre/liter og kornprisene med 17 øre/kg.

På budsjettet prioriteres direkte tilskudd til mindre bruk, velferdsordningene, økt beiting og styrking av distriktsprofilen. Samtidig ivaretas hensynet til den mest konkurranseutsatte næringsmiddelindustrien.

Justeringsforhandlinger
Det åpnes for justeringsforhandlinger til høsten knyttet til kostnadsutviklingen for kunstgjødsel og fôrvarer.

Utrede markedsordningen
Staten foreslår å utrede en reform av pris- og markedsordningen for kjøtt og egg med sikte på gjennomføring fra 1.7.2009.

Kvoteleie
Det åpnes for leie av melkekvoter for enkeltbruk med melkeproduksjon. Kvoten må leies innenfor fylket eller omsetningsregionen for kvote, og det er ikke anledning til å overstige kvotetaket på 400.000 liter.

Satser på storfe og sau
Dagens produksjon dekker ikke etterspørselen etter storfekjøtt og lam. Staten ønsker å stimulere til økt produksjon. Dessuten er det et mål å utnytte beiteressursene enda bedre ved å øke antall beitende dyr - også for å bevare et åpent kulturlandskap. Derfor er det grasbaserte husdyrholdet prioritert i tilbudet.

Staten foreslår å endre tilskuddsregelverket for dem som driver kombinert melkeproduksjon og spesialisert storfekjøttproduksjon. Det vil gi et vesentlig bidrag for å øke lønnsomheten i kjøttproduksjonen hos melkeprodusenter. Det kan øke inntjeningen med inntil 70.000 kroner per bruk.

Miljø og klimatiltak
Tilbudet inneholder en pakke med tiltak som skal gjennomføres i løpet av 10 - 15 år for å tilpasse jordbruket til dagens klimautfordringer. Det dreier seg om tiltak som å avvikle ordinær høstpløying, utnytte husdyrgjødsla bedre, redusere utslipp av metan fra drøvtyggere og satse på høy produksjon av trevirke i norske skoger og dermed binde CO2. Til sammen utgjør klimasatsingen 17,5 millioner kroner.

Økt satsing på økologisk produksjon
Økt etterspørsel etter økologiske varer gjør det mulig å utvide produksjonen. Støtten til produksjon av økologiske varer økes med nesten 40 millioner kroner. Staten foreslår et eget program for å øke produksjonen av økologisk korn. Staten tilbyr dessuten å reservere melkekvote på 4 millioner liter til etablering av økologisk melkeproduksjon.

Nasjonale kulturlandskap
Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet har gått sammen om å få utpekt 20 spesielt bevaringsverdige kulturlandskap. For å sikre bevaring av disse, tilbyr staten å reservere 5 millioner kroner som skal gå til å dekke langsiktige skjøtselstiltak. Det forutsettes at MD bidrar til en medfinansiering av ordningen.

Næringsutvikling og bedre husdyrhold
Innvilgningsrammen for Landbrukets utviklingsfond økes med 10,5 mill kroner.

 • Det avsettes også 5,5 mill. kroner til et beiteprosjekt som skal bidra til bedre sauehold og mindre tap på beite.
 • Det etableres et eget investeringsprogram for eggsektoren på 10 mill. kroner
 • Øvre grense for tildeling av investeringsstøtte heves fra 600.000 kroner til 750.000 kroner.
 • Det er satt av 5 millioner liter i melkekvote spesielt for unge bønder.
 • Det er satt av 1 million liter i melkekvote beregnet for å utvide produksjon hos melkeprodusenter i Finnmark.

 • Tabeller (pdf, 46 kb)
  Tabell 1 Finansiering av rammen
  Tabell 2 Målprisendringer
  Tabell 3 Endringer i bevilgninger
  Tabell 4 Beregnet utslag på referansebrukene av pris- og tilskuddsendringer


Fra overrekkelsen av statens tilbud til jordbruket, fra venstre: Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ole-Anton Teigen, leder i Norges Bondelag, Bjarne A. Undheim og statens forhandlingsleder, Per Harald Grue.


Fra dagens pressekonferanse.

Begge foto: Astraea Antal, LMD. Bildene kan fritt benyttes, fotograf krediteres. Klikk på bildet for å laste ned stor format.

Kontaktpersoner
Informasjonssjef Ottar Løvik, 48 14 04 77
Seniorrådgiver Gunnar Syverud, 90 95 47 13