Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret: 1,2 milliarder til jordbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruksoppgjøret: Staten og Jordbrukets forhandlingsutvalg er enige om en ny jordbruksavtale med en ramme på 1,2 milliarder kroner, hvorav 200 millioner kroner er en ekstraordinær investeringspakke i 2009.

Jordbruksoppgjøret: Staten og Jordbrukets forhandlingsutvalg er enige om en ny jordbruksavtale med en ramme på 1,2 milliarder kroner, hvorav 200 millioner kroner er en ekstraordinær investeringspakke i 2009.

 - Avtalen gir muligheter for god inntektsvekst, og betyr økt satsing på distriktslandbruket, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Jeg er godt fornøyd med at vi har fått en jordbruksavtale som gir jordbruket muligheter for god inntektsvekst, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Avtalen har en klar distriktsprofil. Den styrker økonomien i melkeproduksjonen og det grasbaserte husdyrholdet. Avtalen gir grunnlag for en nivåheving i inntektene i jordbruket, og den retter opp sviktende inntektsvekst i fjorårets avtale, sier Brekk.

En stor del av avtalen finansieres over statsbudsjettet. - Dermed blir økningen i matprisene for forbrukerne svært små, og næringsmiddelindustriens konkurranseevne opprettholdes, sier landbruks- og matministeren.

- Jordbruket har stort behov for å for nye investeringer, spesielt innen husdyrholdet.   Den ekstraordinære investeringspakken på 200 millioner kroner imøtekommer dette behovet, samtidig som den gir grunnlag for økt aktivitet innen bygg- og anleggsbransjen i bygde-Norge, sier Lars Peder Brekk. 

50 millioner av investeringspakken er øremerket skogtiltak som bioenergi og rydding langs veier. - Satsing på skogbruket er jordnær og konkret klimapolitikk som virker fra dag én, poengterer landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. 

Økte bevilgninger over statsbudsjettet
Over statsbudsjettet prioriteres direkte tilskudd til bøndene, velferdsordningene, økt beiting, og miljøtiltak. Det er lagt vekt på å styrke økonomien i melkeproduksjonen og det distrikts- og grasbaserte husdyrholdet. Driftstilskuddet til melkeproduksjon økes med ca 175 millioner kroner. Beitetilskuddene økes med 150 millioner kroner. Samlet bevilgning over statsbudsjettet øker med 560 millioner kroner. Råvareprisene (målprisene) økes med 290 millioner kroner.

Inntektsutvikling
Samlet, inklusiv verdien av jordbruksfradraget, gir tilbudet grunnlag for en inntektsvekst på 13 ¾ prosent, eller om lag 28 000 kroner pr. årsverk i 2010.  I tillegg kommer den ekstraordinære invest¬erings¬pakken i 2009 som vil gi inntektsvirkning.

Ekstraordinær investeringspakke i 2009
Som et engangstiltak er det fremmet forslag i Revidert nasjonalbudsjett om 200 millioner kroner til en investeringspakke til landbruket. 150 millioner kroner disponeres til investeringer i jordbruket og 50 millioner kroner til skogtiltak, i hovedsak til utsiktsrydding langs veier og til bioenergi.

I tillegg utvides rammen for lån med rentestøtte med 300 millioner kroner og innvilgningen fra Landbrukets utviklingsfond økes med 90 millioner kroner i 2010.

- For ungdom som vil satse i landbruket, har både gode inntektsmuligheter og sosiale virkemidler stor betydning. Gjennom tilbudet forbedres inntekts- og investerings-mulighetene. I tillegg prioriteres ungdom ved tildeling av nyetableringskvote for melk, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Miljøtiltak
Tilskudd til miljøtiltak økes med om lag 190 millioner kroner. Innsatsen for beiting i kulturlandskapet, regionale miljøprogram, bioenergi og utvalgte kulturlandskap forsterkes. 

Økologisk jordbruk
Tilskudd til økologisk jordbruk økes med om lag 14 millioner kroner i 2010. Veilednings- og informa¬sjonstiltakene rettet mot produsentene skal forsterkes.

Andre prioriteringer

  • Storfekjøtt overføres fra 1.7.2009 til en ny, volumbasert markedsordning. 
  • På bakgrunn av liten reduksjon i antall arbeidsulykker i næringen, skal det foretas en fullstendig gjennomgang av organisering og arbeidsmetoder i Landbrukets Helse, Miljø- og Sikkerhetstjeneste (HMS-tjeneste).


Fra dagens pressekonferanse, fra venstre, statens forhandligsleder Leif Forsell, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Ole-Anton Teigen, landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og leder i Norges Bondelag Pål Haugstad. Foto: LMD.  

Til toppen