Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Mer og bedre landbruk for pengene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Et importvern som fungerer. Økte rammer for forskning og kunnskapsformidling. Styrket innsats i skogbruket. Fortsatt sterk satsing på trygg mat. Arbeidet med å følge opp landbruks- og matmeldingen er i gang.

  • Et importvern som fungerer
  • Økte rammer for forskning og kunnskapsformidling
  • Styrket innsats i skogbruket
  • Fortsatt sterk satsing på trygg mat
  • Arbeidet med å følge opp landbruks- og matmeldingen er i gang

Dette er noen av hovedtrekkene i statsbudsjettet for 2013. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum viser til at dette budsjettet er første skritt på veien mot å oppfylle målene i landbruks- og matmeldingen "Velkommen til bords" (Meld. St. 9 2011-2012) som Stortinget ga sin tilslutning til i april. 

- Et importvern som fungerer er helt nødvendig for at Norge skal kunne ha et landbruk som er i stand til å utvikle seg. Sammen med jordbruksavtalen er importvernet bånnplanken for å sørge for at inntektsmulighetene er tilfredsstillende, sier Vedum. 

Bedre og mer tilpasset landbruk
I jordbruksoppgjøret som Stortinget vedtok i juni, er det satt av 100 millioner kroner i tilskudd til grøfting. Dette er ett av tiltakene for å følge opp landbruks- og matmeldingen. Godt drenert dyrka mark er helt nødvendig for å forbedre dyrkingsteknikken og dermed legge grunnlaget for økt produktivitet. 

- Ett av hovedmålene i meldinga er at norsk landbruksproduksjon skal øke i takt med befolkningsutviklingen. Da må vi utnytte arealene bedre, sier Trygve Slagsvold Vedum. 

Han viser også til forslaget om å etablere regionale bygdeutviklingsprogram bestående av næringsprogram, miljøprogram og skog- og klimaprogram. Forslaget innebærer at de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene økes med 65 millioner kroner gjennom både økt tilførsel og at de næringsrettede ordningene for henholdsvis skogbruk og for mat og reiseliv blir en del av programmet. 

Økt forskningsinnsats
For å nå målet om økt matproduksjon, trenger landbrukets utøvere ny og oppdatert kunnskap. Sammen med økningen i årets jordbruksoppgjør utgjør den økte satsingen på forskning og rådgivning 25 millioner kroner. 

- Jeg vil målrette mer forskning til matproduksjon og legge til rette for at kunnskapen formidles til næringen og at næringen selv tar i bruk ny kunnskap. Jeg oppretter også en ekspertgruppe for korn og en for storfekjøtt for å sikre at de riktige tiltakene blir iverksatt, sier Vedum.

Det legges opp til en særskilt satsing for å øke matproduksjonen, tilpasse produksjonen til et endra klima og øke konkurranseevna i næringsmiddelindustrien. Landbruks- og matministeren legger vekt på forskning for å sikre nok og trygg mat. 

Mer til skogbruket
Soria Moria-erklæringen slo fast at regjeringen skulle satse mer på skogbruk. Helt siden det første budsjettet regjeringen hadde hele ansvaret for – i 2007 – er rammene for skogbrukssatsingen økt. Det gjelder også for 2013-budsjettet. Til sammen er det øker tilskuddene til skogbruket med 17 millioner kroner slik at det til sammen er satt av 331 millioner kroner. 10 millioner kroner går til styrking av skogbruksvirkemidlene i jordbruksavtalen. 5 millioner kroner går over bioenergiprogrammet. 

Fortsatt sterk innsats for trygg mat
Norge har en gunstig situasjon når det gjelder forekomst av matbåren sykdom sammenlignet med andre land. Dette kommer blant annet av at forekomst av smittestoff i mat og hos husdyr er relativt liten. Regjeringen vil videreføre sin satsing på trygg mat, god dyrevelferd og god plante- og dyrehelse. 

Reindrift i balanse
Reindriftsavtalen på 105 millioner kroner sikrer rimelige inntektsmuligheter for reindriftsnæringen. Det er også enighet om å etablere en egen ordning for lærings- og omsorgsbaserte tjeneste i reindriften. 

- Når nå også beitebruksplanene blir tatt i bruk, vil Norge få en reindrift i god balanse både økonomisk og økologisk, sier landbruks og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Til toppen