Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret 2013: 31.000 kroner meir pr årsverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Enighet i jordbruksoppgjøret:

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kom i dag til enighet med staten om jordbruksavtale for 2013-2014. Avtalen har en ramme som gir grunnlag for en inntektsøkning på 10 ½ prosent i 2014, eller vel 31.000 kroner per årsverk i forhold til 2013 før årets oppgjør. Noe av veksten kommer fra 1. juli i år.

- Dette er en solid og framtidsrettet avtale. Jeg er glad for at regjeringen på denne måten igjen forbedrer rammevilkårene for jordbruket i konstruktiv sam­handling med organisasjonene. Vi har en felles forståelse for hoved­utfordringene, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Særlig prioriteres storfekjøtt, korn og grøntsektoren hvor markeds­mulighetene er gode. Avtalen gir klar forbedring av inntektsmulighetene, som er et hoved­virke­middel for å nå de landbrukspolitiske målene. For svin og egg vil inn­tektene kunne bedres vesentlig ved bedre markedsbalanse. Samtidig vektlegges en god fordelings­profil. Invest­­eringsvirkemidlene og velferdsordningene styrkes. Miljøprofilen forsterkes ved at bevilgningene til regionale miljøprogram, spesielle miljøtiltak i landbruket og bioenergi økes.

Næringsmiddel­indu­striens konkurransekraft ivaretas. Tilskuddene til den bearbeidende industrien økes med 37 millioner kroner og prisen på råvarer til mel holdes uendret. Effekten på forbruker­prisene vil bli om lag en halv prosent, eller 360 kroner pr år for en gjennomsnittsfamilie på fire.

God agronomi
Gjennom avtalen blir veiledningstjenesten i landbruket styrket og samordnet. Norsk land­bruksrådgivning (NLR) får en økt bevilgning på 9,5 millioner kroner. NLR får i tillegg overført veiledningsoppgaver innen økologisk jordbruk og det legges til rette for sammenslåing med Landbrukets HMS-tjeneste. Partene er også enige om å sette ned flere arbeids­grupper for å videreutvikle virkemidlene i fellesskap. 

Pris og budsjett
Avtalen innebærer at målprisene økes med 580 millioner kroner. Bevilgningen til gjennom­føring av jordbruksavtalen økes med 500 millioner kroner. Sammen med økt utnyttelse av jordbruksfradraget og omdisponering av ledige midler utgjør rammen 1 270 millioner kroner totalt.

Vedlegg:
Tabell 1. Finansiering av avtalen
Tabell 2. Målprisendringer fra 1.7.13
Tabell 3. Endringer i bevilgning til gjennomføring av jordbruksavtalen
Tabell 4. Beregnet utslag på referansebrukene av pris- og tilskuddsendringer, inkl. anslått kostnadsendring til 2014

Fra venstre: Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, Statens forhandlingsleder Leif Forsell, leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg under pressekonferansen i dag.
Fra venstre: Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, Statens forhandlingsleder Leif Forsell, leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg under pressekonferansen i dag. (Foto: LMD)