Historisk arkiv

Staten tilbyr 25.000 kr pr årsverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruksoppgjøret:

Staten tilbyr jordbruket en ramme som gir grunnlag for en inntektsøkning på om lag 8½ prosent i 2014, eller vel 25.000 kr per årsverk i forhold til 2013 før årets oppgjør.

- Tilbudet fra staten legger til rette for en god inntektsvekst i jordbruket. Særlig prioriteres økt produksjon av storfekjøtt, korn og grøntsektoren hvor markeds­mulighetene er gode. Effekten på forbruker­prisene vil bli under en halv prosent, sier statens forhandl­ingsleder Leif Forsell.

Tilbudet vektlegger bedre inntektsmuligheter, som er et hovedvirkemiddel for å nå de landbrukspolitiske målene. For svin og egg vil inn­tektene kunne bedres vesentlig ved bedre markedsbalanse. Samtidig vektlegges en god fordelingsprofil. Invest­­eringsvirkemidlene og velferdsordningene styrkes. Miljøprofilen forsterkes ved at bevilgningene til regionale miljøprogram, spesielle miljøtiltak i landbruket og bioenergi økes.

Næringsmiddel­indu­striens konkurransekraft opprettholdes. Tilskuddene til industrien økes med 32 millioner kroner og prisen på råvarer til mel holdes uendret.

God agronomi
Staten ønsker å styrke og samordne veiledningstjenesten i landbruket. Norsk land­bruksrådgivning (NLR) får en økt bevilgning på 9,5 millioner kroner. NLR får i tillegg overført veiledningsoppgaver innen økologisk jordbruk og slås sammen med Landbrukets HMS-tjeneste. Totalt foreslås en bevilgning på 82,5 millioner kroner til NLR i 2014.  

Tiltak for fjell-landbruket
Staten foreslår å avsette 6 millioner kroner per år i 3 år for å styrke fjell-landbruket i Oppland, Hedmark, Buskerud, Telemark og Trøndelags-fylkene.

Pris og budsjett
Staten foreslår at målprisene økes med 470 millioner kroner. Bevilgningen til gjennom­føring av jordbruksavtalen foreslås økt med 390 millioner kroner. Sammen med økt utnyttelse av jordbruksfradraget og omdisponering av ledige midler utgjør rammen 1 020 millioner kroner totalt. 

Vedlegg: (pdf, 92 Kb)
Tabell 1. Finansiering av tilbudet
Tabell 2. Målprisendringer fra 1.7.13
Tabell 3. Endringer i bevilgning til gjennomføring av jordbruksavtalen
Tabell 4. Beregnet utslag på referansebrukene av pris- og tilskuddsendringer, inkl. anslått kostnadsendring til 2014

Fra dagens pressekonferanse, fra v: leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg og leder  i Norges Bondelag Nils T. Bjørke mottar Statens tilbud fra Statens forhandlingsleder Leif Forsell.
Fra dagens pressekonferanse, fra v: leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg og leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke mottar Statens tilbud fra Statens forhandlingsleder Leif Forsell. (Foto: LMD)