Historisk arkiv

Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål fra Næringskommiteen om Prop. 122 S (2011-2012) Jordbruksoppgjøret 2012 - Endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet