Historisk arkiv

Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 7 i Stortingets spørretime 25.04.2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fra representant Per Roar Bredvold (FrP)

Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 7 i Stortingets spørretime 25.04.2012

Spørsmål

På tross av den nye landsbruksmeldingen har bare 6 prosent av norske bønder stor tro på økte inntekter i fremtiden. Dette viser at norsk landbrukspolitikk ikke fungerer, og at nye momenter må inn slik Fremskrittspartiet ønsker. Forstår statsråden den pessimisme som råder innenfor deler av næringen?

President,

Representanten Bredvold viser til en undersøkelse gjort av Nationen i forbindelse med Stortingets behandling av Melding om landbruks-og matpolitikken. 37 prosent svarer at de i stor eller noen grad har tiltro til at landbruksmeldinga bidrar til et inntektsløft for bonden. 30 prosent svarer at de i liten eller ingen grad har tiltro til et inntektsløft for bonden. 

President, jeg har møtt mange som er bekymret for inntektene i jordbruket og til dem sier jeg at regjeringen tar signalene på alvor. Derfor har den rød-grønne regjeringen hver eneste dag arbeidet systematisk med å forbedre inntekstmulighetene i næringen. Så langt har vi ifølge Budsjettnemnda for jordbruket gitt landbruket den samme inntektsutviklingen som andre grupper har hatt. Inntektsmulighetene har kommet som følge av økte målpriser, økt budsjettstøtte og økt jordbruksfradrag. Med virkning fra 2012 har vi forenklet og fjernet matproduksjonsavgiften, noe som også vil styrke konkurransekraften til næringsmiddelindustrien. Vi har også forbedret mulighetene til investeringer gjennom å øke avskrivingssatsene for husdyrbruk. 

Det er det vi har levert. Inntektsmulighetene har økt med over 70 prosent siden den rød-grønne regjeringen overtok ansvaret for norsk matproduksjon. Og vi lover nå å sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Regjeringen vil derfor videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den landbrukspolitikken som er ført etter 2005. 

Oppå denne politikken har vi lagt et ambisiøst mål om økt produksjon. I 2030 vil vi være seks millioner nordmenn. Derfor er det viktigste målet og budskapet i den nye landbruks- og matmeldingen at vi skal øke matproduksjonen i Norge, i takt med etterspørselen til en økende befolkning. 

Til sammen, President, viser dette regjeringens vilje til å styrke det norske landbruket. 

President, jeg synes også det er et freidig spørsmål fra representanten Bredvold. For hvilket inntektsløft er det så Fremskrittspartiet kan love den norske bonden? Det må være lite og ingenting. 

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2012 fremmet Fremskrittspartiet forslag om å kutte i jordbruksavtalen med 7,5 milliarder kroner på ett år. Det tilsvarer et kutt i jordbrukets vederlag til arbeid og egenkapital på 62 prosent. Beregnet per årsverk på jordbrukets totalregnskap tilsvarer det en inntektsreduksjon på ca. 140 000 kroner. Hvordan en slik politikk skal gi tiltro til økte inntekter i framtida er for meg uforståelig Preseident.