Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Hedmark 1/2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Hedmark er ute med sin andre utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en nyhet om EM i skogbruksferdigheter for studenter som arrangeres i Hedmark i mai. Om lag 15 europeiske nasjoner delta i mesterskapet.

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Hedmark er ute med sin andre utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en nyhet om EM i skogbruksferdigheter for studenter som arrangeres i Hedmark i mai. Om lag 15 europeiske nasjoner delta i mesterskapet.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

Hedmarksskogbruket 2007

Skogbilder

Et tilbakeblikk på 2007 viser at vi har hatt et år med en betydelig aktivitetsøkning på flere områder i Hedmarksskogbruket. Totalt har utbetalingene fra skogfondregnskapet økt fra 51 millioner i 2006 til 96 millioner i 2007.  Dette viser at aktiviteten har vært høy i Hedmarksskogbruket i 2007!

En bedring av skogbrukets økonomi, både via tømmerpriser og via de økonomiske rammebetingelsene gitt ved skogfondsordningen har helt klart gitt et løft for hele næringa. 2007 ble et år med økt optimisme for skogbruksnæringa!

EUROPEA-EM i skogbruksferdigheter, og internasjonale workshops

European Student Championship in Forestry Skills
EM i skogbruksferdigheter (European Student Championship in Forestry Skills) arrangeres 20. - 25. mai 2008 på Sønsterud i Hedmark. Det er Solør Videregående Skole avdeling Sønsterud som er arrangør på vegne av Norge. Omkring 15 europeiske nasjoner vil delta i mesterskapet. Fylkesmannen i Hedmark har aktivt deltatt i planleggingen og gitt betydelig støtte til arrangementet.

European Student Workshops in Land Use and Agrigulture Developement
Parallelt med EM blir det arrangert European Student Workshops in Land Use and Agrigulture Developement, Norway 20. - 25. mai 2008 med syv naturbruksskoler og en høgskole som vertskap. Fylkesmannen i Hedmark har prosjektansvaret for de internasjonale EUROPEA-workshopene.

Rovdyr

Dialogmøte mellom kommunene og Fylkesmannen
Nesten alle kommunene i Hedmark var representert på Evenstad i Stor-Elvdal 4. mars hvor tema var rovviltforvaltningen.

Bestandsmål for alle de 4 store rovdyrene i tillegg til et betydelig antall sau på utmarksbeite betyr store utfordringer i Hedmark. Formålet med møtet var å få til en åpen diskusjon rundt hva som kan gjennomføres for å redusere skader og konflikter.

Kultur- og verdensarven pultost

Den gårdsproduserte pultosten fra Hedmark og Oppland er en levende kulturarv som Slow Food nå har vist stor interesse.

Siden 2005 har en gruppe pultostprodusenter fra Hedmark og Oppland møtt hverandre jevnlig. De har diskutert felles utfordringer i forhold til produksjonen, kvalitet, felles innkjøp og godkjenning av produksjonsutstyr og lokaler. I februar i år dannet produsentene Pultost BA for å fortsette arbeidet i mer forpliktende former mot felles mål.

Gårdsprodusert pultost - en del av verdensarven
Den internasjonale organisasjonen Slow Food har lagt merke til denne litt gammeldagse osten og ser at det er behov for å ivareta kunnskapen, håndverket og kulturen rundt pultost.

Linda Kay fra Slow Food Italia og Ove Fooså, Slow Food Stavanger besøkte i februar 3 produsenter for å danne seg et bilde av pultostproduksjonen. Smaking var en selvfølgelig del av det hele. ”Very, very good!” var Lindas klare svar da hun smakte pultost for første gang. Pultost er et viktig bidrag til mangfoldet i ostens verden. Osten er laget av upasteurisert syrnet skummetmelk, modnet og tilsatt salt og karve etter gamle oppskrifter, er en del av verdensarven.

 

Pultost. Foto: Maria Sundal, FM i Hedmark
Pultost. Foto: Maria Sundal, FM i Hedmark

Veien videre
Prosjektet Mat i Hedmark har hele tiden vært drivkraften for å få etablert Putlost BA. Samarbeidet vil fortsette frem mot en søknad til KSL Matmerk om Spesialitetsmerke og eventuelt Beskyttet Betegnelse. I tillegg vil en starte arbeide med en søknad til Slow Food om opptak i Smakens Ark og et Presidium. Et Presidium ville være en anerkjennelse av den gårdsproduserte pultosten fra Innlandet; Hedmark og Oppland.

Medieomtale fra besøket fra Slow Food Italia:

Boplikten har den ønskede effekt!

Østlandsforskning og Høgskolen i Hedmark har på oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark gjort en kartlegging av erfaringer med boplikten og vurdere virkninger av boplikten i Hedmark fylke. Undersøkelsen viser at hele 86 prosent av eierne har innrettet seg etter loven og bosetter seg på landbrukseiendommen. Av de resterende 14 prosent har 10 prosent søkt om midlertidig fritak og 4 prosent søkt om varig fritak. Eiendommens størrelse, eierens utdanning og tilknytning til eiendommen ser ut til å ha betydning for om eieren velger å bosette seg på eiendommen. Alder ved eierskiftet er økende. Bosetting fører til at investeringer i og vedlikehold av våningshuset blir prioritert høyere. Undersøkelsen er trukket frem i forbindelse med en bredt anlagt høring med forslag til en rekke lovendringer i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven hvor høringsfristen er satt til 5. mai 2008.

I forslaget som departementet har sendt ut på høring gis boplikten og driveplikten egne selvstendige begrunnelser i samsvar med den funksjonen pliktene faktisk har i dag. Boplikt begrunnes ut fra et generelt ønske om å ta vare på ressursene på landbrukseiendommen, på hensynet til kulturlandskapet (herunder bygningsmassen) og på hensynet til bosettingen i sårbare strøk. Driveplikten begrunnes ut fra hensynet til å ta vare på produksjonsegenskapene for matproduserende arealer.

Det foreslås at boplikt bare skal oppstå ved overtakelse av bebygd eiendom, og at driveplikten bare skal gjelde jordbruksareal. Boplikt skal gjelde i 5 år som etter dagens regler, mens driveplikten blir varig for hele eierperioden.

Etter forslaget skal pliktene ikke lenger forankres i odelsloven. Boplikten flyttes til konsesjonsloven, og blir et vilkår for konsesjonsfrihet. Driveplikten flyttes til jordloven, og blir en varig plikt knyttet til jordbruksareal. En hovedmålsetting er bl.a. klarere regler på området.

Nord-Østerdalen - Stor aktivitet i Seterlandet

Sommersesongen 2007 var preget av et stort utbud av fristende aktiviteter og opplevelser i seterområdene. Matservering, kulturopplevelser, fjell, natur og dyr har vært på agendaen til de besøkende.

Fylkesmannen har gjennom sin setersatsing jobbet aktivt for å stimulere til økt aktivitet på setrene i Hedmark. Hovedtyngden av setrene i fylket er konsentrert til områdene nord i fylket.

Nord-Østerdalen har mange aktive seterbruk med mjølkeproduksjon og dyr på beite. Setrene er ofte konsentrert i seterdaler eller setergrender med tilhørende særegent kulturlandskap. Gjennom tilskuddssystemet har staten stimulert til å opprettholde den tradisjonelle seterdriften med mjølkeproduksjon.

I tillegg til dette har fylkesmannen nå gjennom to år gitt tilskudd til setre som vil satse på økt aktivitet på setrene sine, - da oftest knyttet til reiseliv. Setergrendene og seterområdene våre er unike og har et stort potensiale som grunnlag for reiselivssatsing. Her vil vi bygge opp et tilbud av produkter som kan tilbys de tilreisende. En slik satsing vil kunne skape en god tilleggsnæring til gårdsbrukene i Nord-Østerdalen.

Geit over bru. Foto: Karine Træthaug
Geit over bru. Foto: Karine Træthaug