Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Hedmark 2/2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Hedmark er ute med nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en nyhet om status for skogbruket i fylket.

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Hedmark er ute med nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en nyhet om status for skogbruket i fylket.

Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

 

Nytt liv i gamle hager

Hus og hage hører sammen, og hagene utgjør viktige kulturmiljøer i våre nære omgivelser.

I Hedmark er over 100 historiske hager tilknyttet gårdsanlegg registrert. Registreringen startet sommeren 2002 og er nå inne i sluttfasen.

Registreringene viser en mangfoldig og variert hagekultur i Hedmark. Fra en romantisk landskapsstil og Victoriatidens bugnende hager, til de mer formalistiske hageanleggene. Avleggere og frø fant ofte veien fra storbondens prydanlegg til småbruk og husmannsplasser der hagene var mer enkle og beskjedne, men kanskje gleden over de blomstrende skattene desto større.

I Hedmark gir store avstander og ulike klimatiske soner opphav til hager med forskjellig geografisk egenart og lokal tilhørighet. Hager anlagt innenfor samme stilepoke kan fremstå med svært forskjellig uttrykk. Økonomi og sosial tilhørighet har også gitt hagene ulik karakter. ”Nytt liv i gamle hager” ønsker ikke bare å være et registreringsprosjekt, men også formidle kunnskap om de gamle hagenes egenverdi og deres plass i kulturhistorien. Prosjektet har hos mange vekket til live en interesse for å ivareta og restaurere den gamle hagen. Prosjektet er et samarbeid finansiert av Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune.

Besøk et sommerpensjonat med historisk hage

På Sveinhaug gård i Ringsaker har det tidligere vært både skysstasjon og sommerpensjonat. Hagetypen er romantisk 1800-talls, plassert innenfor et rammeverk av et noe eldre anlegg der hovedtrekkene var strengt formale. Nåværende eier Ingeborg Sørheim har restaurert hovedbygningen og gjenåpnet i juni 2008 sommerpensjonatet. Hageanlegget er også under restaurering. Som hun selv uttaler det: 

- Frem mot 2010 skal anlegget delvis restaureres, tilbakeføres og fornyes, og det vil bli brukt ulik tilnærming ved de forskjellige delene av hagen. Gjennom forenklinger har de opprinnelige formale trekkene blitt tydeligere, mens dagens prydhage er fragmenter etter bondehagen. Utfordringen ligger i å finne en god balanse mellom de to viljene, samtidig som det restaurerte anlegget skal være overkommelig å vedlikeholde med dagens ressurser.

Fylkesnytt: Sveinhaug gård. Foto: Ingeborg Sørheim.
Fylkesnytt: Sveinhaug gård. Foto: Ingeborg Sørheim.

Internasjonal skog- og folkehelsekonferanse i Hamar

28. august 2008 inviteres politikere, beslutningstakere og andre som jobber med skog og helse til konferanse.
 
"Skog, trær, folkehelse og velvære", COST E39 er tittelen på et Europeisk nettverksprogram som startet i 2004 og avsluttes i løpet av 2008.
 
28.-30. august i år samles deltakere fra 24 europeiske land på Hamar for å oppsummere, presentere siste nytt og se framover innen forskning og viten om nettopp temaet skog og folkehelse. Første dag inviteres politikere, beslutningstakere og andre som jobber med skog og helse til å delta på konferansen.

Leder for COST-konferansen er professor Kjell Nilsson fra Danmark, og ansvarlig for arrangementet på Hamar er Det norske Skogselskap og Fylkesmannen i Hedmark.

På konferansen på Hamar i august er det viktig for Norge som vertsnasjon å få belyst det spesielle ved det skandinaviske friluftslivet. Naturen som forebyggende og rehabiliterende faktor innen helsearbeid blir bare viktigere og viktigere. Det blir også viktig å samle trådene fra arbeidet med Skog og Folkehelse i programperioden og samtidig trekke opp veien videre.

Hovedformålet med COST E39, Skog og Folkehelse er:

øke kunnskapen om det bidraget som trær, skog og naturområder har og vil ha for helse og velferd for folk i Europa

  • identifisere og peke ut nøkkelprioriteringer innen helse i europeiske land
  • kartlegge hvordan bruk av skog i vid forstand kan nyttes i forebyggende og helsefremmende arbeid
  • engasjere helsepolitiske interesser

Det er allerede publisert betydelige mengder forskningsresultater og nyttige erfaringer utveksles forskere og praktikere imellom. Dette er også et viktig mål for konferansen.

Fylkesnytt: Aktiviteter i skog. Foto: Hans Neskværn
Fylkesnytt: Aktiviteter i skog. Foto: Hans Neskværn

Landbruket kan bidra til gjennomføring av NAVs satsingsområder

Fylkesmannen i Hedmark satser på å bruke skog og natur for å hjelpe sykmeldte, sosialklienter og langtidsledige tilbake til jobb. Landbruks- og matdepartementet har bevilget kr 200 000 til Fylkesmannen for å spre informasjon og tilrettelegge for rehabilitering og arbeidstrening gjennom Inn på Tunet, Grønn trapp eller Grønn jobb.

I 2007 ble flere konsept fra Sverige testet ut i Glåmdalsregionen med svært gode resultater. I oktober 2008 starter en ny gruppe sykmeldte opp med Grønn Trapp i Løten.

Programmene "Kvalifiseringsprogrammet" og "Raskere tilbake" gjennom NAV skal bidra til at flere kommer ut i arbeid.   

Fylkesnytt: Turkopp. Foto: Torfinn Kringlebotn
Fylkesnytt: Turkopp. Foto: Torfinn Kringlebotn

Skogbruket responderer

Statistikk fra Skogfondregnskapet viser at skogbruksnæringen i Hedmark tilpasser seg både marked og rammebetingelser på en profesjonell og aktiv måte. Tømmeromsetningen er justert noe ned som en tilpasning til lavere priser og avsetningsmuligheter. Samtidlig fortsetter økningen i de langsiktige investeringene i skogen.

Den nye skogfondsordningen har gitt gode økonomiske rammebetingelser og skogeierne svarer med økt aktivitet. Næringen er inne i en positiv utvikling. Dette faller godt sammen med de offensive målsettingene i den nylig vedtatte strategien for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2008-2011.

Noen tall fra årets seks første måneder:

  • Tilbakebetalt skogfond er tilnærmet fordoblet fra 2006 og 10 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor.
  • Investeringene gjennom skogfondet er økt med hele 29 prosent i forhold til 2007.
  • Antall planter satt i bakken er 24 prosent flere enn på samme tid i fjor, mens ungskogpleien så langt er opp fra 5 986 dekar i 2006 til 14 241 dekar i 2008.
  • Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor er økningen på vel 8 prosent.
  • Tømmeromsetningen er ned 4,3 prosent i forhold til 2007.
    Kilde: Skogfondregnskapet
    Fylkesnytt: Skog. Foto: Torfinn Kringlebotn
Fylkesnytt: Skog.
Foto: Torfinn Kringlebotn

NM i potetskrelling

Potetens år 2008 markeres over hele landet. Hedmark er potetfylket fremfor noen. 35 prosent av landets matpoteter produseres her og 75 prosent av landets settepoteter. Den største produksjonen foregår i Glåmdalen som har 70 prosent av arealet. Mest omtalt er nok kanskje Østerdalen med sine mandelpoteter.

I Potetens år 2008 har det vært fokus på poteter i skoler og barnehager i hele fylket. 4H markerte potetens år på fylkesleiren i Tufsingdalen ved å servere bakte poteter på ”Festusnatt for seniorer”. Museene i området har markert eller skal markere Potetens år gjennom den Kulturelle skolesekken og landbruksaktiviteter. De største aktivitetene gjenstår, slik som potetopptak, Mandelpotetfestivalen i Alvdal og NM i potetskrelling på Åker gård ved Hamar.

Hvem er raskest med potetskrelleren i landet her? Og hvor rask er Noman Mubashir? Noman Mubashir kjent fra NRK og matprogrammet Yum Yum, kommer til NM i poteskrelling på Hamar 11. oktober. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Graminor og Åker gård, med Mat i Hedmark som medspiller. Men før finalen går av stabelen på Åker gård skal det gjennomføres flere delfinaler landet rundt. Finn frem den aller beste potetskrelleren du har, lag ditt eget treningsprogram og meld deg på. Er det ingen delfinale i din nærhet eller har du lyst til å arrangere egen delfinale så ta kontakt med Kirsten Bundgåd, Graminor, for å få tilsendt skrelle-regler.

Potetskrellerutstilling på Åker gård

Potetskrelleren har vært et av de mest brukte redskapene i kjøkkenet fra midt på 1800-tallet en gang. Alle har et forhold til potetskrelleren, enten er den kjempegod eller så er den ubrukelig. Vi ønsker å vise et bredt spekter av potetskrellere under NM i potetskrelling på Hamar. Send inn din potetskreller og skriv gjerne noen ord om ditt forhold til denne potetskrelleren. Kanskje kommer nettopp din historie og skreller med i utstillingen.

Postadresse: Åker gård - Kunnskapsparken Hedmark, Holsetgata 22, 2317 Hamar
Kontaktperson for NM Potetskrelling: Kirsten Bundgaard, e-post kirsten.bundgaard@graminor.no
Kontaktperson for innsending av potetskrellere: Ole Christian Tilset, e-post ole.christian.tilset@k-h.no

      Fylkesnytt: Troll-potet. Foto: Mat.no
Fylkesnytt: Troll-potet. Foto: mat.no.

 

God byggeskikk i Seterlandet

Nord-Østerdal i Hedmark er et av landets mest aktive seterområder der både aktiv seterdrift og byggeskikk er ivaretatt på en svært god måte. Nå utarbeides det en egen byggeskikkveileder for området.

Seterlandet strekker seg fra karrige og åpne fjelldaler i Folldal og Alvdal, nordover mot Rørosvidda og passerer landets frodigste utmarksbeiter i Tynset, Rendalen, Tolga og Os. Byggeskikkveilederen vil beskrive typiske seteranlegg, bygninger og bygningsdeler, og også vise variasjoner og forskjeller i byggeskikk og egenart i de ulike seterområdene. Formålet med byggeskikkveilederen er å rettlede og inspirere til fortsatt ivaretakelse av den unike byggeskikken. Veilederen skal gi historisk bakgrunn og konkret kunnskap om kulturvernfaglig istandsetting av ulike bygningstyper. I tillegg skal den gi gode eksempler på hvordan dette kan tilpasses til moderne drift og nye næringer. Arbeidet er igangsatt av Hedmark fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark.

Besøk ei seter i sommer

Seterlandet i Nord-Østerdalen og Rørostraktene ønsker for andre året velkommen til spennende opplevelser til fjells. Det tilbys tradisjonell seterkost, et mangfold av dyr, fjøsstell, guidede turer, seterpub eller stillhet, historiefortelling og andre kulturopplevelser.

Fylkesnytt: Spellmovollen. Foto: Tore Lahn.
Fylkesnytt: Spellmovollen. Overnattingssted ved inngangen til Forollhogna nasjonalpark. Eksemplarisk restaurert av håndverker Arild Bjarkø. Foto: Tore Lahn.

Arrangement i Hedmark i sommer

Fylkesmannen benytter anledningen til å informere om noen seter- og matarrangement som finner sted i fylket denne sommeren. Ta kontakt for mer informasjon om det enkelte arrangement.

2008 er FNs internasjonale potetår og i den anledning minner vi om at landet eneste potetkafé befinner seg i Solør i Våler.

Fylkesnytt: Pultost: Foto: Maria Sundal.
Fylkesnytt: Pultost: Foto: Maria Sundal.

Rekruttering til skogbruket

Fylkesmannen i Hedmark inviterte sentrale aktører i og rundt skogbruket til en nasjonal workshop om rekruttering til det profesjonelle skogbruket. Denne foregikk på Sønsterud Gård i Åsnes torsdag 22.5.2008 samtidig med første konkurransedag under EM i skogbruksferdigheter - European Student Championship in Forestry Skills 2008. Vi håper rapporten og det gode og konstruktive gruppearbeidet vil bli tatt med i rekrutteringsarbeidet framover.

Satsing på og arbeid med rekruttering til skogbruket skal og må være i fokus framover. Allerede den 19.-20. august 2008 inviterer Skogbrukets kursinstitutt til videreføring av arbeidet.

Fylkesnytt: I love skog logo.

Fylkesnytt: I love skog-logo.