Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Oppland 1/2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Oppland er ute med sin andre utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet gode råd om vedlikehold og istandsetting av gamle seterbygninger.

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Oppland er ute med sin andre utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet gode råd om vedlikehold og istandsetting av gamle seterbygninger.
 
Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret. 

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

 

”Seterbygningene - verdier og utfordringer”, ein rykande fersk rettleiar om seterbygningar

Fylkesmannen i Oppland utgjev rettleiar om seterbygningar. Her blir enkle prinsipp for istandsetting for bruk, endra bruk og vedlikehald av gamle stølshus presentert. Det er lagt vekt på at rettleiaren skal ha praktisk nytteverdi. 

Rettleiaren er tilgjengeleg hjå Fylkesmannen i Oppland og vil bli nærare presentert på den nasjonale stølskonferansen 23. - 24. mai på Røros. 

Avdelingsingeniør Trond Raddum, landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Oppland, har skrive rettleiaren. Det har vore god kontakt med Fagenhet for kulturvern i Oppland Fylkeskommune i ei årrekkje om dei tema rettleiaren tek opp og det er utvikla felles haldningar til problemstillingane. 

     

Seter. Foto: Trond Raddum
Foto: Trond Raddum

Korleis skal vi bevare?
”Vi har behov for noe rundt oss av bygningsmiljøer og tradisjoner som knytter forbindelser mellom fortid og nåtid. Ofte er det først når et miljø er ødelagt, at vi oppdager at noe verdifullt er blitt borte. Fortida skal ikke låses inne på museum – den skal være en kontinuerlig side ved den menneskelige tilværelse.” 

Rettleiaren søkjer å gje svar på korleis ein kan ta vare på gamle stølshus gjennom bruk og gjennom reparasjon og vedlikehald. 

Bevare gjennom bruk:
Her blir tema som krav til standardheving av sel, omdisponering av t.d. seterfjøs til fritidsbustad, flytting av hus og utviding av hus gjennomgått.

Bevare gjennom reparasjon og vedlikehald:
Prinsipp for istandsetjing av gamle stølshus vert presentert og prinsipp for vedlikehald av:

 • Tak
 • Vindauge
 • Veggar
 • Murverk
 • Pipe
 • Overflater 

Rettleiaren er brukarvenleg med praktiske eksempel frå stølsgrender, informative bilete og gode illustrasjonar.

Kontaktpersonar: Guri Grønolen, Fylkesmanenn i Oppland tlf. 61 35 94 50

Temamøter om rullering av regionalt miljøprogram for jordbruket

Fylkesmannen inviterer til fem temamøter om rullering av regionalt miljøprogram for jordbruket i Oppland. Dette omfatter bl.a. tilskudd til miljøtiltak i jordbruket (seterdrift, biologisk mangfold, drift av brattlendt jord, endret jordarbeiding m.m.) som p.t. utgjør ca. 52 millioner kroner årlig. 

Det regionale miljøprogrammet skal fastsette overordnet strategi for miljørettet arbeid i jordbruket ut fra regionale utfordringer for perioden 2009-2012. Formålet med møtene er å presentere aktuelle endringer for å målrette tilskuddene bedre i forhold til miljøutfordringene i Oppland. Fylkesmannen ønsker å få innspill fra kommunene, næringsorganisasjonene i landbruket og andre interesser til den videre prosessen. Forslag til regionalt miljøprogram for 2009-2012 vil bli sendt ut på høring i september 2008. Ei arbeidsgruppe med representasjon fra kommunene, fylkeskommunen, faglaga i jordbruket og Fylkesmannen er ansvarlig for å legge fram dette forslaget. 

Møtene vil ha følgende tema og plassering:

 • Forurensning i jordbruket - faglig innledning v/ Arne Grønlund, Bioforsk Jord og miljø:    
  - Raufoss, kommunestyresalen i Kulturhuset/Rådhuset, torsdag 3. april kl. 18.30
  - Vinstra, kommunestyresalen, Rådhuset, fredag 4. april kl. 10.00 - 14.30
  Påmelding til begge dagene innen 31. mars.
   
 • Gjengroing, beitebruk og seterdrift - faglig innledning v/ Yngve Rekdal, Institutt for skog og landskap:
  - Fagernes, festsalen i Kulturhuset, tirsdag 15. april kl. 10.00 - 14.30
  - Otta, Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, onsdag 16. april k. 10.00 - 14.30 
  Påmelding til begge dagene innen 9. april.
     
 • Biologisk mangfold, friluftsliv, kulturminner - faglig innledning v/ Dagfinn Claudius, fylkeskonservator:
  - Statens Hus, Lillehammer, onsdag 7. mai kl. 10.00 - 13.00 
  Påmelding innen 2. mai.

   
 • Mer om gjeldende regionalt miljøprogram hos Fylkesmannen i Oppland regionalt miljøprogram

 • Veileder om regionale miljøtilskudd 2007 hos Fylkesmannen i Oppland

Kontaktpersoner: Eide Ola Rosing, Tlf. 61 26 61 51 og Horsberg Stig, Tlf. 61 26 61 50

Evaluering av regionalt miljøprogram

Kulturlandskap. Foto: Stig Horsberg
Kulturlandskap. Foto: Stig Horsberg

Regionalt miljøprogram i jordbruket har i 2008 vart i fire år. Det skal nå rulleres for en ny fireårsperiode. Programmet omfatter 52 mill. kroner pr. år i økonomiske tilskudd rettet inn mot kulturlandskap og forurensning  i Oppland. Fylkesmannen har evaluert ordningen og presenterer resultatene i en fersk rapport. 

I evalueringen er tilskuddene vurdert opp mot tidligere virkemidler og antatt effekt. Det er innhentet synspunkter fra landbruksforvaltningen i kommunene og fra faglaga i jordbruket. 

For seterdrift med mjølkeproduksjon viser resultatene at nedgangen i antall setrer i drift fortsetter, men er noe svakere enn nedgangen i antall mjølkeprodusenter. De aller fleste av de som slutter med seterdrift, slutter med mjølkeproduksjon i det hele tatt. Det skjer en viss nyrekruttering av seterbrukere og flere av de nye samdriftene fortsetter med setring. 

Oppland har en omfattende fôrproduksjon i fjellet. Det har ikke skjedd noen vesentlig omfordeling her. Det aller meste av den dyrka marka i fjellet blir fortsatt slått, men i tillegg er det mye areal som beites i seterområdene. 

I 2005 ble det innført en ordning med delvis dekning av utgifter til lønnet tilsyn av dyr på beite i utmark. ordningen er godt mottatt av landbruksnæringa, og gjør det mulig for flere å opprettholde beiting i utmark. Slik bruk av utmarka er ønskelig for å begrense gjengroing, i tillegg til at utmarksbeite utgjør en viktig ressurs for mange gardsbruk. Et mer regelmessig tilsyn er spesielt nødvendig for å følge med på tap av dyr til rovvilt. 

Det blir også gitt ekstra tilskudd til å opprettholde drift i bratt terreng, som er et særlig kjennetegn ved kulturlandskapet i Oppland. Dette er viktig både for å holde et åpent landskap, bevare jordressurser og vise spor av historiske driftsformer. Ordningen er lagt om de tre siste åra, og når nå langt flere søkere. 

Det er innført et nytt tilskudd for å skjøtte arealer med biologisk mangfold. Tilskuddet er godt mottatt av både næringa og kommunene. Tiltaket er med på å øke bevisstheten hos gardbrukere og allmenhet om variasjonen i plante- og dyreliv knyttet til jordbruket, og til å holde disse arealene i hevd og hindre gjengroing. 

I arbeidet med å redusere tap av næringsstoffer til vassdrag og luft, er tiltakene de tre siste årene redusert noe fra tidligere. Det er lagt større vekt på kostnadseffektive tiltak. Oppslutningen om utsatt jordarbeiding til våren hadde en liten nedgang i 2005 etter at tilskudd til areal med liten erosjonsrisiko ble avviklet. Men de to siste årene har arealet stabilisert seg på nivå med tidligere år. Andelen stubbåker av det totale åkerarealet øker. Dette er viktig for å opprettholde forpliktelsene Norge har for utslipp til Nordsjøen. Det er en økende interesse for det nye tiltaket med å utsette pløying av enga fra høst til vår. Når det ikke lenger er tiltak rettet inn mot areal med liten erosjonsrisiko, viser det seg at mer av dette arealet blir jordarbeidet om høsten. 

Arealet med fangvekster, dvs. vekster som utnytter overskytende næring i jorda etter at kornet er tresket, er gått kraftig tilbake de senere år, og ser det ut til å ha stabilisert seg. Det har vært større interesse for å etablere grasdekte soner mot vassdrag. Dette er et mye enklere tiltak å gjennomføre og gir ikke gardbrukeren de samme ulemper som fangvekster kan gi. 

Evalueringsrapporten inneholder detaljer om tiltakene, og resultater og erfaringer fra de  tre første årene med Regionalt Miljøprogram. I evalueringsrapporten ligger alle tall og detaljer om de enkelte tiltakene.  

Statens landbruksforvaltning har dessuten laget en omfattende evalueringsrapport for hele landet med delrapporter om kulturlandskap og forurensning.

Kontaktpersoner: Horsberg Stig, Tlf. 61 26 61 50 og Eide Ola Rosing, Tlf. 61 26 61 51

Prosjekt "Folkefjøset" - fokus på rimeligere driftsbygninger

Fylkesmannen i Oppland deltok 12. mars på et seminar i Vestre Slidre med tittelen "Bruk av eksisterande driftsbygningar på tradisjonelle mjølkebruk". Temaet var billigere og enklere bygninger for storfe.

Prosjektet "Heime og på støle" var arrangør og ca 30 interesserte personer hadde møtt fram.

Fylkesagronom Per Olav Skjølberg fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og overingeniør John Elvesveen fra Fylkesmannen i Oppland foredro om rimelige utbyggingsløsninger.

   

Per Olav Skjølberg. Foto: Torgeir Onsrud
Per Olav Skjølberg.
Foto: Torgeir Onsrud

 "Folkefjøset" er et pilotprosjekt ledet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og har som ambisjon å finne fram til enkle og rimelige løsninger som tilfredsstiller de nye kravene til husdyrhold. Landbruks- og matdepartementet har støttet prosjektet med sentrale BU-midler.

Kontaktperson: John Elvesveen, Fylkesmannen i Oppland Tlf. 61 26 61 55

Landbruks- og matministeren åpnet Hafjellmat

Landbruks- og matminster Terje Riis-Johansen klippet pølsesnora under sitt Øyer-besøk den 26.mars. Bruvoll sag og Stav fikk også besøk. 

HafjellMat AS er et nystartet slakteri- og foredlingsbedrift i Øyer eid av fem garder og jaktlaget i Øyerfjellet. De har knyttet til seg både kokker og slakter og kan nå tilby et vidt spekter av produkter. Det er et eget utsalg i anlegget. Styreleder er Arne Pål Rusten som også driver Barnas Gård på Høistad.  

Landbruks- og matminsteren var stolt over slike initiativ som viser at det gror godt i bygdene. At det også kan sikres og skapes arbeidsplasser er også viktig. Fylkesmannen var med i minsterens følge og ønsket velkommen til Oppland.

I forbindelse med besøket på Stav på Tretten ble det bl.a. orientert om bruk av tre i den planlagte ridehallen. Fylkesmannen ved landbruksavdelingen har bidratt både ved utviklingen Stav og Hafjellmat AS. 

 

Landbruks- og matministeren under åpningen av Hattfjellmat. Foto: Kjell Joar Rognstad
Landbruks- og matministeren under åpningen av Hattfjellmat.
Foto: Kjell Joar Rognstad

Kontaktpersoner: Rognstad Kjell Joar, Tlf. 61 22 45 47

Innlandssamarbeid om Inn på tunet

Fylkesmennene i Oppland og Hedmark arrangerer felles fagdag med tema "Inn på tunet" på Elverum 22. mai. Og 3. og 4. april er begge fylkene dessuten vertskap for deltakere i en studietur med besøkende helt fra Finnmark. 

Seminaret i mai retter seg i hovedsak mot kommunalt ansatte som arbeider innen oppvekst og skole. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er samarbeidspartnere og deltar med fagpersoner på seminaret. Det blir også presentasjon av Inn på tunet-tilbud. 

Arrangør av studieturen i april er prosjekt "Grønn omsorg" i Alta kommune. Deltakere er gårdbrukere, politikere, ansatte i NAV eller andre offentlige eller private enheter som jobber med helse, sosial, omsorg, rehabilitering, arbeidstrening og pedagogikk/undervisning. 

I Hedmark besøkes garder med bl.a. gardsbarnehage og SFO-tilbud, fritidsgrupper, tilbud innen barnevern og psykiatri foruten en gard med dagtilbud for hjemmeboende pasienter med demens.

I Oppland besøkes Søre Jørstad gård i Fåberg der brukerparet har tilbud til elever fra videregående skole, beboere fra Lillehammer sykehjem, psykiatri og annet. Videre besøkes Lunde gård på Raufoss der det er barnehage i kårhuset og det drives med arbeidstrening for yrkeshemmede og mennesker med psykiske lidelser. Brukerne her har lang erfaring med Inn på tunet.